مقاله بررسي باليني و آزمايشگاهي رابدوميوليز در ۱۶۵ بيمار با مسموميت حاد شديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي باليني و آزمايشگاهي رابدوميوليز در ۱۶۵ بيمار با مسموميت حاد شديد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابدوميوليز
مقاله مسموميت حاد
مقاله کراتين کيناز
مقاله نارسايي حاد کليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسي نژاد فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: طالايي هاله
جناب آقای / سرکار خانم: زارع غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: بلالي مود مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رابدوميوليز نشانگاني باليني و بيوشيميايي است که يکي از علل آن مسموميت هاي حاد مي باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي رابدوميوليز در بيماران مبتلا به مسموميت حاد شديد انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه مقطعي، از ۴۵۰ بيمار با مسموميت حاد شديد که در بخش مراقبت هاي ويژه مسمومين بيمارستان لقمان حکيم تهران، در فاصله ماه هاي فروردين تا مهر ۱۳۸۵ بستري شدند، ۱۶۵ بيمار با سطح سرمي کراتين کيناز حداقل پنج برابر ميزان طبيعي (۹۷۵³IU/L) پس از رد ساير علل، وارد مطالعه شدند. تشخيص مسموميت بر اساس تاريخچه مصرف سموم و يافته هاي باليني گذاشته شد. سم مصرف شده به کمک آزمايش سم شناسي مناسب تاييد گرديد. اطلاعات جمعيت شناختي، علايم باليني و بررسي هاي آزمايشگاهي بيماران ثبت گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (ويرايش ۱۱٫۵) در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: فراواني رابدوميوليز در اين مطالعه %۳۶٫۶ بود. شايع ترين نوع مسموميت به وجود آورنده اين عارضه به ترتيب، مصرف اپيوم (%۲۸)، داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي (%۱۴) و بنزوديازپين ها (%۱۴) بودند. نارسايي حاد کليه در ۲۳ بيمار (%۱۵) مشاهده گرديد. بين سطح کراتين کيناز و ميزان کراتينين سرم همبستگي خطي وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: بيماران با مسموميت حاد شديد در معرض خطر بالاي بروز رابدوميوليز قرار دارند و نارسايي حاد کليه عارضه اصلي اين نشانگان مي باشد.