مقاله بررسي باورهاي نظارتي و سبك هاي حل تعارض در كاركنان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۶۴ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي باورهاي نظارتي و سبك هاي حل تعارض در كاركنان پرستاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي نظارتي
مقاله سبک هاي حل تعارض
مقاله کارکنان پرستاري
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکي واحد عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي شهركي سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت باورهاي نظارتي پرستاران به درک سبک هاي حل تعارض در آنان مي انجامد. لذدا هدف اين پژوهش تعيين باورهاي نظارتي و سبک هاي حل تعارض در کارکنان پرستاري است. اين مطالعه از نوع مقطعي و جامعه پژوهش کليه کارکنان پرستاري شاغل در يک بيمارستان منتخب در شهر اصفهان و نمونه منطبق بر جامعه به تعداد ۱۳۹ نفر بوده است که به روش سرشماري انتخاب شدند. پرسشنامه هاي باورهاي نظارتي و سبک هاي حل تعارض جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شد و داده ها به کمک آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون آناليز واريانس) تحت نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان اد باورهاي نظارتي پرستاران در به کارگيري سبک هاي حل تعارض آنان موثر بوده است، به طوري که پرستاران برخوردار از باورهاي نظارتي غيرمستقيم به ترتيب از سبک هاي حل تعارض همکاري، سپس سبک هاي مصالحه و ايثار بيش تر استفاده کرده اند. هم چنين پرستاران بهره مند از باورهاي نظارتي مشارکتي به ترتيب از سبک هاي حل تعارض مصالحه و ايثار و سپس همکاري سود برده اند. در حالي که پرستاران برخوردار از باورهاي نظارتي مستقيم، بيش تر از سبک هاي اجتناب و رقابت استفاده نموده اند. از طرفي بين متغيرهاي جنس و نوبت کاري در پرستاران با باورهاي نظارتي و سبک هاي حل تعارض آنان مطابق آزمون آناليز واريانس رابطه معني دار آماري مشاهده شد (P<0.05). بنابراين، شناسايي باورهاي نظارتي و سبک هاي حل تعارض در کارکنان پرستاري بسيار حايز اهميت است. زيرا پرستاران مي توانند از باورهاي نظارتي خود در جهت حل تعارضات در بالين استفاده نمايند.