مقاله بررسي باور به مهدويت در ميان جوانان پانزده تا ۲۹ ساله تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي باور به مهدويت در ميان جوانان پانزده تا ۲۹ ساله تهراني
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باور به مهدويت
مقاله جوانان پانزده تا ۲۹ سال
مقاله آمار مهدي باوران
مقاله جوانان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده محمداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: همايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش باور مهدويت را در بين جوانان مسلمان پانزده تا ۲۹ ساله شهر تهران بررسي مي کند. روش پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي و جامعه آماري همه جوانان مسلمان پانزده تا ۲۹ ساله شهر تهران را دربر مي گيرد. حجم نمونه محاسبه شده ۶۹۱ نفر است كه به روش نمونه گيري تصادفي هدف مند از مناطق مختلف شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران و به صورت تصادفي انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري پرسش نامه پنج بخش دارد كه به ۲۴ پرسش و ۲۴ عبارت مي پردازد. ضريب پايايي پرسش نامه هشتاد درصد محاسبه شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها، شاخص هاي آمار توصيفي، فراواني و درصد و روش آماري T تک متغيره به کار رفته است.
نتايج نشان داد که در خصوص ايمان و باور به مهدي ميانگين به دست آمده (۳٫۰۸) كمي بزرگ تر از سطح متوسط (۳) و در خصوص انتظار ظهور ميانگين به دست آمده (۳٫۴۲) بزرگ تر از سطح متوسط (۳) است و اكثر اعضاي گروه نمونه گويه هاي شناخت حضرت مهدي را صحيح پاسخ داده اند. بيشترين ميزان پاسخ هاي صحيح، در مورد فلسفه غيبت آزمايش مردم، جلوگيري از شهادت زود هنگام حضرت و حفظ ايمان و استقامت در دين داري بوده و بيشترين ميزان پاسخ هاي صحيح در خصوص فلسفه ظهور را آشكار شدن حق و از بين رفتن باطل، تشكيل حكومت واحد جهاني و اجراي دين خدا ياد کرده بودند.