مقاله بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيكي گون علفي (Astragalus brachyodontus) در مراتع استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۲۲۱ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيكي گون علفي (Astragalus brachyodontus) در مراتع استان اردبيل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اردبيل
مقاله آت اکولوژي،Astragalus brachyodontus
مقاله فنولوژي
مقاله ارزش رجحاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي نيارق جابر
جناب آقای / سرکار خانم: شاهمرادي امرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيكي گون (Astragalus brachyodontus) با اهداف شناخت و دستيابي به اطلاعات كاربردي و نهايتا استفاده از آن در برنامه هاي اصلاح و توسعه مراتع انجام شد، روش بررسي بدين طريق بود كه ابتدا به كمك نقشه پوشش گياهي و بازديد ميداني اقدام به تهيه نقشه رويشگاه اين گونه گرديد، سپس در مناطق موردمطالعه بر اساس وسعت و شرايط پوشش گياهي تعداد ۶ سايت انتخاب شد، در هر يك از سايت ها با روش سيستماتيك تصادفي با پلات گذاري در امتداد ترانسكت، فاكتورهاي مربوط به پوشش تاجي، تراکم، درصد فراواني و ميزان توليد علوفه اندازه گيري گرديد. همچنين خصوصيات كيفي از نظر سيستم ريشه، فنولوژي، بذر، زادآوري، ارزش رجحاني و تركيب شيميايي گياه نيز موردمطالعه قرارگرفت. رويشگاههاي اين گونه از ارتفاع ۱۱۰۰ تا ۲۲۰۰ متري از سطح دريای آزاد در اراضي دامنه اي با شيب ۵ تا ۳۰ درصد در تمامي جهات جغرافيايي بطور پراکنده مشاهده مي شود ولي گستردگي آن در جهات جنوبي و جنوب شرقي بيشتر است، به طوري كه متوسط بارندگي سالانه آن ۳۸۵ ميلي متر و در متوسط دما در فصل رويش ۱۷ درجه سانتي گراد است؛ عموما بر روي خاکهاي با بافت متوسط شني لومي تا لومي رسي بدون محدوديت شوري و باpH  خنثي بيشتر ديده مي شود. ميانگين درصد پوشش اين گونه در تركيب پوشش گياهي کل بين ۵ تا ۱۵ درصد و عمق نفوذ ريشه از ۳۰ تا ۸۰ سانتي متر باتوجه به شرايط خاک متغير است. شروع رويش نيز بسته به شرايط منطقه متغير بوده و در مراتع ميانبند (ارتفاع ۱۵۰۰ متر) از اواسط فروردين شروع شده تا اواخر ارديبهشت ماه به رشد علفي خود ادامه مي دهد، اواسط خرداد، اواسط تير و اوایل مردادماه به ترتيب زمان گلدهي، رسيدن و ريزش بذر مي باشد، توليد بذر اين گونه زياد بوده و تجديد حيات آن در مناطق قرق شده بسيار خوب مي باشد، ولي در مراتع آزاد بعلت چراي شديد دام زادآوري چنداني ندارد. ارزش رجحاني اين گونه بر اساس آزمايش زمان سنجي چرا، جزو گونه هاي کلاس I محسوب مي شود. با توجه به بالابودن قابليت هضم و پروتئين خام در مرحله گلدهي، بنابراين بهترين زمان برداشت از اين گياه مرحله گلدهي مي باشد. از آفات مهم آن يک نوع زنبور کوچک از تيرهEurytomidae ، است که با تغذيه مغز بذر موجب پوکي بذر مي شود.