مقاله بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه هاي شاخص درختان و درختچه هاي جنگلي استان كهگيلويه و بويراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زيستي از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه هاي شاخص درختان و درختچه هاي جنگلي استان كهگيلويه و بويراحمد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذخاير ژنتيكي
مقاله درخت و درختچه
مقاله ارزيابي
مقاله تنوع زيستي
مقاله ژرم پلاسم
مقاله نگهداري
مقاله کهگيلويه و بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح چاي ميرمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پناه پور حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به منظور حفاظت از تنوع درون و بين گونه اي ذخاير ژنتيكي و ممانعت از انقراض تدريجي درختان و درختچه هاي شاخص جنگلي استان كهگيلويه و بويراحمد، با گردش در عرصه هاي جنگلي استان، از لحاظ شرايط اقليمي، خاک شناسي و توپوگرافي مورد بررسي قرار گرفت و براساس اولويت بندي، تعداد ۸ گونه درختي و درختچه اي شامل بلوط ايراني (Quercus brantii var.persica)، بنه (Pistacia atlantica)، گلابي وحشي (Pyrus glabra)، كيكم (Acer monnuspessulanum)، زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia)، بادام كوهي (Amygdalus scoparia)، كلخونگ (Pistacia khinjuk) و شن (Lonicera nummularifolia) جهت شناسايي، جمع آوري بذور و نگهداري انتخاب گرديد.گونه هاي مذکور از نظر خصوصيات و شرايط موفولوژيكي، اكولوژيكي شرايط اقليمي و خاك شناسي، نگهداري، حفاظتي، تكثير و كاربرد ذخاير ژنتيكي درختان جنگلي مورد مطالعه قرار گرفت. سپس، اطلاعات مربوط به مشخصات موفولوژيك، گياه شناسي و مشخصات نوع بذور درختان و درختچه هاي موجود در منطقه (ركال سيترانت، ارتودكس و يا متوسط) يادداشت گرديد و نسبت به ثبت مشخصات، بسته بندي و برچسب بر روي نمونه ها اقدام گرديد. در پايان فصل رويشي از روي پايه هاي درختي و درختچه اي سالم و قوي در مناطق مختلف، بذر جمع آوري گرديد و پس از خشكاندن در شرايط مناسب، بسته بندي شده و تعداد ۲۵ نمونه بذري با اطلاعات ضميمه به بانك ژن موسسه جهت انتقال به سردخانه و نگهداري در بانك ژن ارسال گرديد. با انجام  اين تحقيق ضمن بررسي گونه هاي درختي و درختچه اي موجود در استان، تعداد۳۰ ذخيره گاه درختي و درختچه اي در سطح استان شناسايي گرديد. در مجموع از گونه هاي شناسايي شده ۲۵ تيره متعلق به درختان و درختچه ها بوده كه در قالب ۶۷ گونه و زيرگونه در مناطق مختلف استان قادر به رويش مي باشند همچنين اين تحقيق موجب شناسايي گونه هاي در معرض تهديد و حساس گرديد.