مقاله بررسي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي در گياهان جهش يافته AtrecQl4A تحت تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي در گياهان جهش يافته AtrecQl4A تحت تنش شوري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرابيدوپسيس
مقاله RecQl4A
مقاله کاتالاز
مقاله پراکسيداز
مقاله پلي فنل اکسيداز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيامقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقريه نجار محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعضاي خانواده RecQ در ترميم، رونويسي و نوترکيبي DNA وظايف مهمي بر عهده دارند. گياه مدل ارابيدوپسيس داراي ۷ همولوگ RecQ است. ما قبلا نشان داديم که از کار افتادن ژنRecQl4A  اربيدوپسيس پاسخ گياه به برخي از تنش هاي ژنوتوکسيک را تغيير مي دهد. در اين گزارش، برخي از پارامترهاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي در گياه جهش يافتهrecQl4A  تحت تيمار شوري اندازه گيري شد تا بتوان نقش ژن RecQl4A در کنترل پاسخ گياه به استرس شوري را تعيين نمود. گياهان وحشي و جهش يافته در قالب يك طرح كاملا تصادفي روي پليت هاي آگار-موراشي-اسکوگ حاوي NaCl رشد داده شدند. هنگامي که گياهان با ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي مولار NaCl تيمار شدند صدمات وارده به گياهان به قدري زياد بود که امكان اندازه گيري پارامترهاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي وجود نداشت. در غلظت ۷۵ ميلي مولار کلريد سديم، مقدار پروتئين کل محلول در پاسخ به شوري کاهش يافت. به علاوه، در پاسخ به شوري، گياهان جهش يافته، وزن خشک و محتواي کلروفيل کمتري در مقايسه با گياهان وحشي داشتند؛ ليکن قند کل در گياهچه هاي جهش يافته از گياهچه هاي وحشي بيشتر بود. به همين ترتيب هنگامي که گياهان با ۷۵ ميلي مولار کلريد سديم تيمار شدند ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز در گياهان جهش يافته از فعاليت آن در گياهان وحشي بيشتر بود. جالب توجه اين که افزايش غلظت NaCl از صفر به ۷۵ ميلي مولار باعث شد تا فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز فقط در گياهان جهش يافته به طور معني داري کاهش يابد. اين نتايج پيشنهاد مي کند ژن RecQl4A در تنظيم پاسخ گياه آرابيدپسيس به تيمار NaCl نقش اساسي ايفا مي کند و بدين ترتيب دانش محققان را در درک سازوكار هاي کنترل کننده مقاومت گياهان به تنش هاي محيطي افزايش مي دهد.