مقاله بررسي برخي جنبه ‌هاي فيزيولوژيک عملكرد ارقام حساس و متحمل به تنش خشكي گندم تحت شرايط تنش خشکي پس از گرده افشاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي جنبه ‌هاي فيزيولوژيک عملكرد ارقام حساس و متحمل به تنش خشكي گندم تحت شرايط تنش خشکي پس از گرده افشاني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکي
مقاله محتوي آب نسبي
مقاله انتقال مجدد
مقاله فيزيولوژي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشكي يكي از عوامل اصلي كاهش توليد محصولات زراعي است و مطالعه صفات فيزيولوژيک مرتبط با تحمل تنش خشكي و صفات مرتبط با تعيين عملكرد در اين شرايط مي ‌تواند به شناخت راهكارهاي براي انتخاب ارقام متحمل و افزايش عملكرد گياهان زراعي كمک كند. به همين منظور يک آزمايش گلخانه ‌اي و يک آزمايش مزرعه‌ اي بر روي دو رقم حساس و دو رقم متحمل به خشكي گندم انجام شد. اعمال تنش خشكي پس از گرده ‌افشاني باعث كاهش محتوي آب نسبي، ميزان فتوسنتز، دوام سطح برگ، محتوي كلروفيل، عملكرد بيولوژيک، شاخص برداشت و عملكرد دانه شد. به طوري كه ميانگين عملكرد دانه در شرايط مزرعه از ۵۱۵۲ به ۳۰۵۱ كيلوگرم در هكتار و در شرايط گلخانه از ۸۵٫۰ به ۵۱٫۰ گرم در بوته كاهش يافت. ارقام متحمل داراي محتوي آب نسبي بالاتر و افت كمتر عملكرد در شرايط تنش بودند. همچنين ارقام متحمل داراي ميزان انتقال مجدد و كارايي بالاتر ساقه در انتقال مجدد مواد بودند. كه همين عامل باعث افت كمتر عملكرد آنها بود. از بين اجزا عملكرد تنش خشكي پس از گرده افشاني فقط وزن هزار دانه را كاهش داد كه علت آن را احتمالا محدوديت منبع در تامين مواد فتوسنتزي و كاهش قدرت مخزن در جذب و ذخيره مواد فتوسنتزي مي ‌توان ذكر كرد. ميزان محتوي آب نسبي با ميزان فتوسنتز و ميزان عملكرد همبستگي مثبت و معني داري نشان داد كه با توجه به بالاتر بودن آن در ارقام متحمل مي‌ توان از آن به عنوان معياري براي انتخاب ارقام متحمل استفاده كرد همچنين بالاتر بودن كارايي ساقه در انتقال مجدد مواد مي ‌تواند باعث ثبات بيشتر عملكرد و افت كمتر آن در شرايط تنش خشكي پس از گرده افشاني شود.