مقاله بررسي برخي خصوصيات رشدي و كيفي نهال هاي پيوندي ارقام گلابي آسيايي (Pyrus serotina Rehd) بر پايه هاي بذري گلابي اروپايي در شرايط آب و هوايي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي خصوصيات رشدي و كيفي نهال هاي پيوندي ارقام گلابي آسيايي (Pyrus serotina Rehd) بر پايه هاي بذري گلابي اروپايي در شرايط آب و هوايي تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه
مقاله پيوندک
مقاله رشد مطلق
مقاله گلابي آسيايي
مقاله گلابي اروپايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: خوش قلب حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسي استقرار و سازگاري اوليه برخي ارقام جديد گلابي آسيايي (Pyrus serotina Rehd) در ايران، خصوصيات رويشي و فيزيولوژيكي ۹ رقم گلابي آسيايي به نام هاي ‘KS6’، ‘KS7’، ‘KS8’، ‘KS9’، ‘KS10’، ‘KS11’،‘KS12’ ، ‘KS13’ و ‘KS14’ و رقم تجاري گلابي اروپايي (Pyrus communis L) ايران با نام ”شاه ميوه“ (شاهد) در شرايط آب و هوايي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس مورد ارزيابي قرار گرفت. اين ارقام برروي پايه هاي بذري گلابي اروپايي پيوند و خصوصيات رويشي و روند جذب عناصر غذايي نهال هاي حاصل در طول ۲ فصل رويشي كامل اندازه گيري شد. در تمام ارقام بيش از ۸۰% از پيوندها موفق و ميزان زنده ماني نهال هاي پيوندي در طول ۲ سال آزمايش ۱۰۰% بود. در سال اول و دوم، طول رشد پيوندك، تعداد و سطح برگ و سطح مقطع تنه در ارقام مورد آزمايش متفاوت و معني دار بود. در پايان سال اول ارقام ”شاه ميوه“،‘KS7’ و ‘KS11’ به ترتيب بالاترين طول رشد، سطح مقطع تنه و تعداد و سطح برگ را دارا بودند. ”شاه ميوه“ در پايان سال اول بالاترين مقدار رشد مطلق را دارا بود و در ارقام آسيايي از نظر اين صفت اختلاف معني داري وجود نداشت اما در نهال هاي ۲ ساله، مقدار رشد مطلق در تمام ارقام آسيايي بيشتر از ”شاه ميوه“ بود. غلظت عناصر غذايي شامل ازت، فسفر، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، روي و منگنز در ارقام مختلف تفاوت معني داري را نشان داد و ارقام آسيايي كارايي جذب مناسبي را برروي پايه هاي گلابي اروپايي داشتند. بيشترين غلظت ازت، فسفر و پتاسيم به ترتيب در ارقام ‘KS9’،‘KS12’  و ‘KS6’ و كمترين غلظت اين عناصر به ترتيب در ارقام ”شاه ميوه“ و ‘KS7’ مشاهده شد. كلسيم و منيزيم در رقم ”شاه ميوه“ كمترين و منگنز در اين رقم بيشترين مقدار بود. در اين پژوهش مشخص شد پيوندك هاي ارقام گلابي آسيايي گيرايي و رشد مناسبي روي پايه هاي گلابي اروپايي در اقليم تهران داشتند و پس از استقرار كامل خصوصيات رشدي و كارايي جذب عناصر مناسبي را نسبت به شاهد دارا بودند.