مقاله بررسي برخي خصوصيات ساختار جمعيت سس ماهي کورا ( Barbus lacerta (Heckel 1843 در رودخانه کسليان استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي خصوصيات ساختار جمعيت سس ماهي کورا ( Barbus lacerta (Heckel 1843 در رودخانه کسليان استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ريختي
مقاله سس ماهي کورا
مقاله Barbus lacerta
مقاله رودخانه کسليان
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجيان عربي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست صابر
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزديوكلايي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از شهريور ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸، با نمونه برداري به صورت ماهانه در مجموع ۲۸۱ نمونه سس ماهي کورا Barbus lacerta از رودخانه کسليان مازندران به وسيله دستگاه الکتروشوکر صيد و سپس مورد مطالعه واقع شدند. در اين مطالعه ۲۶ صفت ريخت سنجي و ۱۰ صفت شمارشي مورد بررسي قرار گرفت. طبق نتايج بدست آمده ميانگين ضريب تغييرات صفات ريخت سنجي سس ماهيان در فصول پاييز، زمستان، بهار و تابستان به ترتيب ۱۹٫۳۸، ۲۱٫۲۰، ۲۲٫۶۱ و ۲۶٫۰۲ درصد و در صفات شمارشي به ترتيب ۶٫۱۶، ۶٫۲۴،۶٫۶۷  و ۷٫۲۷ درصد مي باشد. صفات ريخت سنجي قبل از تجزيه و تحليل به جهت کاهش خطاي حاصل از رشد آلومتريک استاندارد شدند. در مورد صفات ريخت سنجي ۸ فاکتور که نشان دهنده ۷۷٫۶۹ درصد تنوع صفات، در مورد صفات شمارشي ۲ فاکتور که نشان دهنده ۷۰٫۸۹ درصد تنوع صفات بين اين چهار فصل بود جدا گرديد. در نتايج بدست آمده با کمک روش تجزيه به مولفه هاي اصلي PCA (Principal Components Analysis) جدايي بين فصول ديده نشد و داراي همپوشاني به نسبت بالايي بودند. همچنين در صفات ريخت سنجي و شمارشي در ۴ صفت اختلاف معني داري ديده نشد (P>0.05) و در ۲۶ صفت ديگر اختلاف معني دار ديده شد .(P≤۰٫۰۵) بين طول و وزن ماهيان در همه فصول همبستگي شديدي برقرار مي باشد (پاييز (r2=0.982) زمستان (r2=0.990)، بهار (r2=0.979) و تابستان r2=0.991))) ضريب رگرسيون (b) بدست آمده از رابطه طول – وزن و همچنين نتايج حاصل از تعيين الگوي رشد با کاربرد روش پائولي نشان داد که الگوي رشد سس ماهيان در فصول پاييز و بهار آلومتريک منفي، زمستان ايزومتريک مثبت و تابستان آلومتريک مثبت مي باشد.