مقاله بررسي برخي خصوصيات فيزيکي – شيميايي خاک در رويشگاه هاي استبرق (.Calotropis procera L)، مطالعه موردي – مراتع جنوبي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۶۴۱ تا ۶۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي خصوصيات فيزيکي – شيميايي خاک در رويشگاه هاي استبرق (.Calotropis procera L)، مطالعه موردي – مراتع جنوبي استان فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان فارس
مقاله استبرق
مقاله تراکم
مقاله درصد تاج پوشش
مقاله خصوصيات خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: خراطي كوهپايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمسي سيدرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي برخي خصوصيات خاک از جمله بافت، هدايت الکتريکي، نسبت جذب سطحي سديم، ماده آلي، درصد سنگريزه و خصوصيات گياهي چون تراکم و سطح تاج پوشش در ۳۵ رويشگاه گياه استبرق (Calotropis procera L.) در مراتع جنوبي استان فارس مي باشد. از روش نمونه برداري انتخابي جهت انتخاب رويشگاه هاي مورد مطالعه استفاده شد. در اين راستا از تحليل واريانس و آزمون دانکن استفاده گرديد. نتايج نشان داد که از بين خصوصيات گياهي تنها بافت در رويشگاه هاي مختلف، داراي تفاوت معني دار بوده است که اين تفاوت با استفاده از آزمون دانکن معني دار نشد به عبارتي اين تفاوت بر ميزان تراکم و تاج تاثيري نداشت. بر اساس نتايج تحقيق درختچه استبرق محدوده وسيعي از شرايط خاکي را مي پسندد، بطوريکه وجود سنگريزه سطحي تا سقف ۵۰ درصد، هدايت الکتريکي تا ۱۰ (ds/m)، نسبت جذب سطحي سديم تا ۸٫۶۵، بافت هاي سنگين، متوسط تا سبک و خاک هايي با ميزان کم ماده آلي (۰٫۱ درصد) براي استقرار گياه عامل محدود کننده نيستند.