مقاله بررسي برخي شاخص هاي تن سنجي در ساکنين شهر زنجان و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۷۰ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي شاخص هاي تن سنجي در ساکنين شهر زنجان و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تن سنجي
مقاله نمايه توده بدني
مقاله چاقي
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنيا الهه
جناب آقای / سرکار خانم: امام قلي خوشه چين ترانه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنيا هادي
جناب آقای / سرکار خانم: فلك الافلاكي بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنتروپومتري يا ارزيابي تن سنجي رايج ترين روش اندازه گيري شاخص هاي رشد، در بدن انسان است، که امروزه به عنوان يکي از شاخص هاي پيش گو در مطالعات اپيدميولوژيک، متابوليک و نيز بروز بيماري هاي مرتبط با چاقي مطرح مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي شاخص هاي تن سنجي در ساكنين شهر زنجان و مقايسه آن با استاندارهاي جهاني انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش بخشي از طرح جامع قلب سالم مي باشد که در قالب طرح پيمايشي و به صورت مقطعي انجام گرفته است. تعداد ۱۸۲۱ نفر از ساکنين بالاي ۱۵ سال شهر زنجان در سال ۱۳۸۲ به صورت تصادفي خوشه اي چند مرحله اي در اين مطالعه شرکت کردند. پرسشنامه شامل اطلاعات فردي و اندازه هاي تن سنجي جهت هر يک از واحدهاي مورد پژوهش تکميل گرديد. شاخص هاي تن سنجي پس از محاسبه با نمودارهاي استاندارد NCHS مقايسه گرديد. اطلاعات به دست آمده به کمک آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين وزن در مردان و زنان مورد مطالعه به ترتيب ۱/۱۲±۷/۶۸ و ۸/۱۱±۷/۶۱ کيلوگرم و ميانگين قد در مردان و زنان به ترتيب ۷±۱۷۰و۷±۱۵۶سانتيمتر بود، ميانگين نمايه توده بدني در مردان ۹/۳±۷/۲۳ و در زنان ۹/۴±۴/۲۵ کيلوگرم بر متر مربع بود (P<0.05) 32.8 .درصد افراد داراي اضافه وزن و ۵/۱۲ درصد چاق بودند. ارتباط مستقيم و معنادار آماري بين متغير نمايه توده بدني با سن (r=0.39)، و وضعيت تاهل (r=0.39) و ارتباط معکوس و معنادار آماري بين متغير نمايه توده بدني و سطح تحصيلات (r=-0.18) مشاهده شد.
نتيجه گيري: نظر به يافته هاي پژوهش و ابتلا درصد قابل توجهي از زنان به اضافه وزن، چاقي و چاقي شکمي، توجه به سبک زندگي افراد، به خصوص زنان در گروه هاي سني مختلف پيشنهاد مي شود.