مقاله بررسي برخي شاخص هاي زيستي سياه ماهي (Capoeta fussca) در اکوسيستم قنات (طالعه موردي خراسان جنوبي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي شاخص هاي زيستي سياه ماهي (Capoeta fussca) در اکوسيستم قنات (طالعه موردي خراسان جنوبي)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياه ماهي
مقاله رژيم غذايي
مقاله نسبت جنسي
مقاله زاد آوري
مقاله بيومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدري فريمان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: رامين محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جوهري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه صفات مورفومتريک و زيست سنجي گونه سياه ماهي با نام علميCapoeta fussca واقع در قنات مهدي آباد، حاجي آباد، پايين دست مود، علي آباد و امير آباد شهرستان بيرجند (خراسان جنوبي) مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه برداري به صورت ماهانه از مهرماه سال ۱۳۸۵ تا فروردين ماه سال ۱۳۸۶ به وسيله تور ساليک با اندازه چشمه ۶ ميلي متربطور تصادفي صورت گرفت. نمونه ها پس از صيد به آزمايشگاه منتقل و مورد زيست سنجي قرار گرفتند. نتايج حاصل از بررسي ۳۱۹ قطعه جنس نر و ۴۷۰ قطعه جنس ماده (جنسيت ۱۱ قطعه مشخص نگرديد) از اين گونه نشان داد که ميانگين وزن کل جنس نر و ماده به ترتيب ۲۳.۹±۸۵٫۲۱ گرم و ۴۷٫۱۸±۲۷٫۲۷ گرم، ميانگين طول استاندارد جنس نر و ماده نيز به ترتيب ۳۲۴٫۱±۵۴٫۱۰ سانتي متر و ۱۷۹٫۲±۵٫۱۱ سانتي متر بود. رابطه بين طول و وزن در اين ماهي به صورت BW=0.0278×TL2.8234 در جنس نر و BW=0.0271×TL2.8294 در جنس ماده بدست آمد. شاخص خالي بودن دستگاه گوارش (CV) در اين گونه برابر با ۲۵% و ميزان ترجيح غذايي (Fp) براي مواد گياهي ۶٫۸۶ و براي بنتوزها ۳٫۱۳ محاسبه گرديد. نسبت جنسي ماده به نر در مجموع حدود ۴۷٫۱ به ۱ مي باشد و با استفاده از آزمون کاي مربع (X²) اختلاف معني داري بين نسبت جنسي دو جنس نر و ماده مشاهده گرديد (P<0.01) . همچنين بيشترين و کمترين ميزان شاخص هاي گنادي(GSI) ، کبدي (HSI) و شاخص تغذيه، در جنس نر و ماده به ترتيب در اسفند ماه و آذر ماه مي باشد.