مقاله بررسي برخي صفات فيزيولوژيك و عملكرد ده رقم گندم نان در دو رژيم آبياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي صفات فيزيولوژيك و عملكرد ده رقم گندم نان در دو رژيم آبياري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش رطوبت
مقاله محتواي نسبي آب
مقاله كلروفيل
مقاله سرعت از دست رفتن آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي ميبدي سيدعلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور ارزيابي صفات زراعي و فيزيولوژيك و پتانسيل عملكرد ١٠ رقم گندم به صورت طرح كرت هاي يك بار خرد شده با ٣ تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان اجرا شد. عامل اصلي را تيمارهاي رطوبتي معمول و تنش (به ترتيب آبياري پس از ۷۰±۳ و ۱۳۰±۳ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A) و عامل فرعي را ارقام گندم تشکيل دادند. تنش رطوبتي تاثير معني داري را بر تمام صفات به جز وزن هزار دانه، شاخص برداشت، وزن ويژه برگ، سهم توزيع مجدد، تفاوت وزن پدانكل در دو مرحله گرده افشاني و رسيدگي داشت. تفاوت بين ارقام در شرايط تنش رطوبتي به جز براي كلروفيل b و نسبت کلروفيل a به b براي ساير صفات معني دار بود. تفاوت بين ارقام در شرايط معمول به جز براي کلروفيل b، نسبت کلروفيل a به b، شاخص برداشت و سهم توزيع مجدد از نظر ساير صفات معني دار بود. ضرايب هم بستگي فنوتيپي و ژنتيكي بين عملكرد دانه با شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبله، محتواي نسبي آب، کلروفيل a و مجموع کلروفيل هاي a و b در هر دو شرايط مثبت و معني دار و با سرعت از دست دادن آب منفي معني دار بود. در شرايط تنش همبستگي مثبت و معني داري بين وزن پدانكل در مرحله ظهور سنبله دهي و تفاوت وزن پدانكل در مراحل سنبله دهي و رسيدگي فيزيولوژيك با عملكرد دانه و محتواي نسبي آب ديده شد. بر مبناي رگرسيون مرحل هاي در شرايط تنش رطوبتي سرعت از دست دادن آب، شاخص برداشت و محتواي نسبي آب در مجموع ٩٥ درصد از تغييرات عملكرد دانه را تبيين نمودند. طبق نتايج رگرسيون مرحله اي در شرايط معمول کلروفيل a، ارتفاع بوته و محتواي نسبي آب بيش از ٩٠ درصد از تغييرات عملكرد دانه را تبيين نمودند. نتايج حاصل از تجزيه ضرايب مسير حاصل از ضرايب هم بستگي فنوتيپي بين صفات عملكرد دانه با صفات موجود در مدل رگرسيون نشان داد که در شرايط تنش شاخص برداشت و در شرايط معمول کلروفيل a  بالاترين اثر مستقيم مثبت را بر عملكرد داشتند.