مقاله بررسي برخي عوامل محيطي موثر بر رويشگاه گون سفيد (Astragalus gossypinus) در مراتع كوهستاني زاگرس (مطالعه موردي: مراتع گله بر استان همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي عوامل محيطي موثر بر رويشگاه گون سفيد (Astragalus gossypinus) در مراتع كوهستاني زاگرس (مطالعه موردي: مراتع گله بر استان همدان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گون سفيد
مقاله خاك
مقاله پستي و بلندي
مقاله مراتع كوهستاني
مقاله زاگرس
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: آقابيگي امين سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: ايلدرمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسني جمال
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت پور طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش گياهي مهمترين عامل تاثيرگذار بر پايداري و تعادل اكوسيستم هاست؛ بنابراين شناخت عواملي كه باعث رشد و توسعه جوامع گياهي مي شوند ضروري است. هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط درصد پوشش و تراكم گون سفيد با مهمترين عوامل محيطي نظير خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك و پستي و بلندي است. تيپ بندي گياهي به روش فيزيونوميك- فلورستيك و نمونه برداري پوشش گياهي به روش سيستماتيك- تصادفي و اندازه و تعداد پلات به ترتيب به روش سطح حداقل و روش آماري تعيين گرديد. در هر واحد كاري ۴ ترانسكت ۱۰۰ متري با ۵ پلات در امتداد آن مستقر شد. نمونه برداريهاي خاك به صورت تصادفي و به تعداد ۳ تكرار در هر واحد كاري تا عمق ۵۰ سانتي متر (عمق موثر خاك بر گياه)، انجام شد و ويژگي هاي pH، N، P، K، EC و بافت هر يك از نمونه ها به روش آزمايشگاهي اندازه گيري شد. براي بررسي ارتباط دو ويژگي درصد پوشش و تراكم گون سفيد به عنوان متغيرهاي وابسته با عوامل خاكي و پستي و بلندي به عنوان متغيرهاي مستقل از تحليل رگرسيون چند گانه استفاده شد. نتايج نشان داد كه با اطمينان ۹۹ درصد بين تراكم و پوشش گون با عوامل خاكي و پستي و بلندي رابطه خطي وجود دارد و همه عوامل در تراكم و پوشش گون موثر بوده اند. در بين عوامل پستي و بلندي، دامنه جنوبي، شيب ۲۰-۳۰ درصد و طبقه ارتفاعي ۲۱۰۰-۲۳۰۰ متر و در بين عوامل خاكي اسيديته، پتاسيم، شن و سيلت بيشترين ارتباط و نقش را در تراكم گون دارند. همچنين در بين عوامل پستي و بلندي طبقات ارتفاعي ۲۳۰۰-۲۵۰۰ و ۲۱۰۰-۲۳۰۰ متر، شيب هاي ۳۰-۵۰ و ۲۰-۳۰ درصد، دامنه هاي شمالي و جنوبي و در بين عوامل خاكي نيز اسيديته، پتاسيم، سيلت و شن در پوشش گون نقش معني داري دارند.