مقاله بررسي برخي فاکتورهاي هماتولوژيک در بعضي از ماهيان خانواده Acipenseridae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي فاکتورهاي هماتولوژيک در بعضي از ماهيان خانواده Acipenseridae
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتورهاي هماتولوژيک
مقاله خانواده Acipeneridae
مقاله سواحل ايراني درياچه خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گازراني فراهاني شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت علم هماتولوژي، اين مقاله به منظور تعيين فاکتورها و شاخص هاي اوليه خوني شاملHb ،RBC ،WBC ،HCt  و درصد افتراقي گلبول هاي سفيد از قبيل نوتروفيل ها، لنفوسيت ها و ائوزينوفيل ها در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ در مجتمع تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد دکتر بهشتي واقع در سد سنگر بر روي ۵ گونه از ماهيان خاوياري شامل اوزن برون، قره برون، شيپ، استرلياد و فيل ماهي به تعداد ۲۵ عدد (از هر گونه ۵ عدد) در رده هاي سني ۲ تا ۳ سال انجام شد. پس از انجام مراحل خونگيري از هر يک از ماهيان، نمونه هاي خوني به منظور تعيين فاکتورهاي هماتولوژيک در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از آناليز آماري اين داده ها نشان داد که فيل ماهي از لحاظ غلظت هموگلوبين، درصد هماتوکريت، تعداد گلبول هاي سفيد و قرمز و درصد لنفوسيت ها و ائورزينوفيل (۶۸٫۷۴، ۱٫۳، ۶۹۶۰۰۰، ۲۳۶۷۰۰، ۸۲٫۶، ۱۱٫۸) اختلاف معناداري با ساير گونه ها داراست. از نظر درصد لنفوسيت ها نيز سه گونه استرلياد، قره برون و شيپ اختلاف معناداري را با يکديگر نشان ندادند.