مقاله بررسي برخي مشخصه هاي زيست کامپوزيت هاي تهيه شده از الياف نخل خرماي خالص سازي شده به روش شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۶۷ تا ۴۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي مشخصه هاي زيست کامپوزيت هاي تهيه شده از الياف نخل خرماي خالص سازي شده به روش شيميايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپوزيت
مقاله الياف خرما
مقاله خواص فيزيکي
مقاله خواص مکانيکي
مقاله پلي اتيلن سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزاده زارع حامد
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري مقدم احمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي پوررفسنجاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دو دهه گذشته استفاده از الياف ليگنوسلولوزي براي تقويت کامپوزيت ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در اين پژوهش، به منظور استفاده از الياف خرما در توليد محصولات کامپوزيتي، اين الياف به روش شيميايي خالص سازي شده و براي آگاهي از اثر اين فرايند مقدار ليگنين، خاکستر، جذب رطوبت، قطر و استحکام کششي الياف خام و خالص سازي شده، اندازه گيري و با يک ديگر مقايسه شدند. هم چنين، اثر خالص سازي روي ترکيبات شيميايي الياف به روش طيف سنجي زير قرمز تبديل فوريه (FTIR) و خواص گرمايي با روش تجزيه گرمايي هم زمان (STA) بررسي شد. الياف خالص سازي شده با نسبت هاي ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد وزني در دو اندازه ريز و درشت با پلي اتيلن سنگين مخلوط و از آنها گلدان هاي کامپوزيتي به شيوه قالب گيري تزريقي تهيه شد. استحکام کششي، مدول کشساني، کرنش بيشينه، جذب رطوبت و استحکام ضربه اي نمونه ها اندازه گيري و با استفاده از طرح فاکتوريل تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان مي دهد، الياف خالص سازي شده درصد ليگنين، خاکستر و قطر کمتر و استحکام کششي، مقاومت گرمايي و جذب رطوبت بيشتري نسبت به الياف خام دارند. هم چنين، با افزايش درصد الياف در کامپوزيت مقدار استحکام کششي، مدول کشساني و درصد جذب رطوبت کامپوزيت افزايش ولي مقدار کرنش و استحکام ضربه اي کاهش مي يابد. کامپوزيت هاي تهيه شده از الياف ريز استحکام کششي، مدول کشساني و استحکام ضربه اي بيشتري نسبت به کامپوزيت تهيه شده از الياف درشت دارند، ولي درصد جذب رطوبت و کرنش بيشينه آنها کمتر است.