مقاله بررسي برخي ويژگي هاي زيست شناسي ماهي شاه کولي Chalcalburnus chalcoides در رودخانه شيرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي ويژگي هاي زيست شناسي ماهي شاه کولي Chalcalburnus chalcoides در رودخانه شيرود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاه کولي
مقاله Chalcalburnus chalcoides
مقاله رودخانه شيرود
مقاله زيست شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كيابي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش برخي ويژگي هاي زيست شناسي شامل سن، رشد، رابطه طول و وزن، نسبت جنسي، شاخص گنادوسوماتيک و هم آوري جمعيت شاه کولي مهاجر به رودخانه شيرود از فروردين ماه تا اواسط تير ماه ۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفت. ۴۱۲ شاه کولي صيد شده در دامنه طولي ۶/۱۱۷ تا ۲۱۸ ميلي متر به وسيله فلس تعيين سن شدند. مطالعه رشد برتالانفي تغييراتي را در ميزان رشد بين جنس هاي نر و ماده نشان داده است. نسبت جنسي نر به ماده ۱: ۳۶/۲ به دست آمد، که اختلاف معني داري را نشان مي دهد (۰۵/P≤۰). ميانگين طول و وزن در جنس نر به ترتيب ۶/۱۵۰ ميلي متر و ۷/۲۴ گرم و در جنس ماده ۷/۱۷۵ ميلي متر و ۷/۴۱ گرم محاسبه گرديد و در تمامي گروه هاي سني، ميانگين طول و وزن جنس ماده (در ۴ گروه سني ۲ تا ۵ سال) بيشتر از جنس نر (در ۴ گروه سني ۱ تا ۴ سال) بوده که از نظر مقايسه طولي اختلاف معني داري بين دو جنس مشاهده شده (۰۵/P≤۰) ولي در مورد وزن بدن اختلاف معني داري مشاهده نشد (۰۵/P≥۰،ANCOVA ). اوج منحني نمايه غده جنسي براي شاه کولي هاي نر در اواخر ارديبهشت ماه و ماده ها در اواسط خرداد ماه به دست آمد. ميزان هم آوري مطلق به طور متوسط ۱۶۱۸±۳۹۰۶ عدد تخمک بوده که با طول و وزن بدن و وزن گناد متناسب و قطر تخمک ها در جمعيت مورد مطالعه بين ۰۵۲/۱ تا ۱۶۸/۱ ميلي متر متغير بود. در نتيجه اين پژوهش مشخص شد كه اين جمعيت نسبت به جوامع ديگر از اين گونه در مناطق مختلف، از رشد بهتري برخوردار بوده كه مي تواند به دليل شرايط زيستي مطلوب رودخانه شيرود براي مهاجرت اين گونه باشد.