مقاله بررسي برخي پارامترهاي سرمي مولدين ماهي بني (Barbus sharpeyi) در فصل توليد مثل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي پارامترهاي سرمي مولدين ماهي بني (Barbus sharpeyi) در فصل توليد مثل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي بني
مقاله فاکتورهاي سرمي
مقاله توليد مثل
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: پيغان رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف مشخص کردن سطح برخي فاکتورهاي سرمي ماهيان مولد بمنظور دستيابي به اطلاعات جديد در زمينه تغييرات فيزيولوژيک ناشي از توليد مثل و تاثير فعاليتهاي توليد مثلي بر شاخص هاي سرمي انجام پذيرفت. در اين مطالعه مجموعا ۴۲ عدد ماهي شامل ۲۴ عدد مولد ماده و ۱۸ عدد نر که بطور تصادفي انتخاب شده بود مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه هاي خون از ماهيان مولد مرکز تکثير و پرورش دشت آزادگان و در فاصله کوتاهي پيش از عمليات تخم گيري و پس از بيهوشي با عصاره گل ميخک اخذ شد. پس از جدا کردن سرم، جهت اندازه گيري فاکتورهاي سرمي به آزمايشگاه ارسال گرديد. بررسي آزمايشگاهي نشان داد که ميانگين کلي ميزان کلسترول، گلوکز، کورتيزول، سديم، پتاسيم، ازت اوره خون، ايمنوگلوبولين M در ۴۲ ماهي مذکور به ترتيب ۶۳٫۰۰ ±۲۴۷٫۰۷، ۵۰٫۱۴±۱۷٫۸۵، ۱۲٫۲۴±۴۰٫۹۱، .۹۳±۵٫۰۷، ۷٫۸۰±۱۳۹٫۰۹، ۶۸%±۲٫۵۷، ۰٫۶۶±۱٫۴۶، ۴۷٫۶۲±۶۲٫۸ ميلي گرم در دسي ليتر بود. رابطه سطح فاکتورهاي سرمي با جنس و همچنين با تغيير شاخص هاي بيومتري ماهي نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان دهنده اختلاف معني دار ميزان ايمنوگلبولين M در دو جنس نر و ماده است (P<0.05). ولي ساير پارامترها اختلاف معني داري در دو جنس نر و ماده ندارند (P<0.05). در مورد فاکتورهاي پتاسيم، پروتئين تام و ايمنوگلبولين M نيز اختلاف معني داري در ماهيان با اوزان و طول مختلف مشاهده مي شود (P<0.05).