مقاله بررسي برخي پارامترهاي عملکرد و ميزان پرولين ارقام برنج در شرايط تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي پارامترهاي عملکرد و ميزان پرولين ارقام برنج در شرايط تنش شوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم کننده هاي اسمزي
مقاله ارقام برنج زاينده رود
مقاله سرخه
مقاله سازندگي و نوگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضايي نژاد فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري نژاد رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: امامي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر اثر شوري حاصل از منبع NaCl با غلظت هاي مختلف برروي ارقام برنج چمپاي اصفهان (زاينده رود، سازندگي، سرخه و نوگران) در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار بررسي گرديد. به منظور بررسي عکس العمل اين ارقام تحت تنش شوري، صفاتي مانند ارتفاع بوته در زمان برداشت، تعداد گل در خوشه، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، تعداد خوشه در متر مربع، ميزان پروتئين دانه تعيين شد. در شرايط شوري، ارتفاع بوته در کليه ارقام کاهش يافت. تعداد گل در خوشه در رقم زاينده رود، بيشترين و در رقم سرخه، کمترين ميزان بود. تعداد دانه در خوشه کاهش معني داري را در شوري نشان داد، ارقام سازندگي و نوگران، بيشترين تعداد دانه را در تنش شوري ايجاد کردند. وزن هزار دانه کاهش معني داري در شوري داشت. ارقام سازندگي و نوگران، بيشترين تعداد خوشه را در شرايط تنش شوري توليد نمودند. ميزان پروتئين دانه در شرايط شوري در کليه ارقام افزايش يافت. در مجموع، ارقام سازندگي و نوگران در شرايط تنش شوري، بالاترين و دو رقم زاينده رود و سرخه، کمترين عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.به منظور تعيين مقاوم ترين ارقام نسبت به شوري، ميزان پرولين در شرايط آزمايشگاهي نيز بررسي گرديد، به طوري که بااستفاده از شوک شوري در گياهچه هاي ۱۵ و ۴۵ روزه، مشخص گرديد که اولا زمان ۴۵ روزگي مناسب تر از ۱۵ روزگي براي اعمال شوک شوري بود و ثانيا ارقام نوگران و سازندگي در شوري هاي خيلي بالا يعني هدايت الکتريکي ۱۵دسي زيمنس برمتر ميزان پرولين را افزايش دادند، در صورتي که دو رقم ديگر در شوري هاي کمتر، پرولين بيشتري توليد نمودند. با توجه به کشت مزرعه اي وتحت شرايط گلخانه اي گياهان معلوم شد که ارقام سازندگي و نوگران در شوک بالاي شوري بيشترين پرولين را توليد کردند .