مقاله بررسي بروز، عوامل خطر و عواقب پنوموني ناشي از تهويه مكانيكي در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي بروز، عوامل خطر و عواقب پنوموني ناشي از تهويه مكانيكي در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد
مقاله پنوموني ناشي از تهويه مکانيکي
مقاله بخش مراقبت ويژه نوزادان
مقاله عوامل خطر
مقاله بروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افجه اي سيدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سبزه اي محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي سيدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پنوموني ناشي از تهويه مكانيكي (VAP) مي تواند ۴۸ ساعت بعد از شروع تهويه مكانيكي در نوزادان ايجاد شود و دومين عفونت بيمارستاني شايع در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان (NICU) است. بنابراين تعيين ميزان بروز، عوامل خطر و عاقبت نوزادان مبتلا به VAP در بخش NICU ضروري است.
مواد و روشها: اين مطالعه به صورت توصيفي- مقطعي در بيمارستان مهديه به مدت يك سال در تمام نوزاداني كه بيش از ۴۸ ساعت به تهويه مكانيكي نياز داشتند انجام شد. تشخيص بيماري VAP بر اساس تعريف مركز كنترل و پيشگيري از بيماريها (CDC) براي شيرخواران كمتر از ۱۲ ماه گذاشته شد. عوامل خطر ايجاد VAP مانند وزن تولد، هفته حاملگي، جنس، مدت تهويه مكانيكي، مدت زمان بستري در بيمارستان و تجويز داروها بررسي شد و عوامل خطري كه در آناليز تك متغيره قابل توجه بودند در آناليز چند متغيره براي تعيين عوامل مستقل موثر در ايجاد VAP و مورتاليته نوزادان به كار رفتند.
يافته ها: از ۸۱ نوزاد، VAP در ۱۴ مورد (۱۷٫۳%) تاييد شد و ميزان VAP برابر ۹ بيمار به ازاي هر ۱۰۰۰ روز ونتيلاتور بود. ارگانيزم هاي شايع گرم منفي مانند: اشرشياكلي (۲۱٫۴%)، كلبسيلا (۲۱٫۴%) و پسودمونا (۱۴٫۱%) باكتري هاي شايعي بودند كه از كشت ترشحات داخل تراشه جدا شدند. آناليز چند متغيره نشان داد كه مدت زمان تهويه مكانيكي (b odd’s ratio=0.07 و p=0.001) و تجويز آنتي اسيد (p=0.098 و OR=0.22) تنها دو فاكتور مستقل موثر در ايجاد بيماري VAP هستند. ۲ نوزاد (۱۴٫۳%) فوت كردند و آناليز چند متغيره نشان داد كه مدت زمان تهويه مكانيكي (b odd’s ratio=-0.04 و p=0.01)، وزن كم تولد (b odd’s ratio=0.002 و p<0.001) و خلط چركي (p=0.006 و HR=0.25) عوامل مستقل پيشگويي كننده مورتاليته در نوزادان مبتلا به VAP هستند، نوزادان مبتلا بهVAP  همچنين مدت زمان بستري طولاني تري داشتند (۵۹ در مقابل ۲۷ روز).
نتيجه گيري: پنوموني ناشي از تهويه مكانيكي در نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان بروز قابل توجهي دارد و مطالعات تكميلي براي نحوه انجام مداخله و پيشگيري از ايجاد عارضه VAP مورد نياز است.