مقاله بررسي بروز پروتئين مهار کننده تومور P33 در بافت هاي سالم و سرطاني کولورکتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۵۴۲ تا ۵۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي بروز پروتئين مهار کننده تومور P33 در بافت هاي سالم و سرطاني کولورکتال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله ايمونوهيستوشيمي
مقاله ژن مهار کننده تومور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح نژاد سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه P33 :يک پروتئين مهار کننده تومور است که در کنترل رشد سلولي و آپوپتوز فعاليت دارد. مهار بيان اين پروتئين مرتبط با کاهش کنترل رشد سلولي است. سرطان کولورکتال دومين سرطان رايج در جهان است. تشخيص بيماري در مراحل اوليه مي تواند ميزان مرگ و مير ناشي از آن را کاهش دهد. براي بررسي نقش P33 در پاتوژنز سرطان کولورکتال، بيان اين پروتئين را در بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال توسط روش ايمونوهيستوشيمي بررسي نموديم.
روش ها: در اين مطالعه از ۷۰ نمونه سرطاني کولورکتال و ۷۰ نمونه از بافت سالم مجاور همان نمونه ها استفاده شد. بيان پروتئين P33 با روش ايمونوهيستوشيمي بررسي شد. تعداد سلول هاي رنگ آميزي شده با استفاده از ميکروسکوپ نوري و نرم افزارMotic Advanced Plus 2 مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: پروتئين P33 در تمامي نمونه ها بيان شده بود و به طور عمده در هسته سلول هاي اپي تليال متمرکز بود. بيان اين پروتئين در بافت هاي سرطاني در مقايسه با بافت هاي سالم مجاور به طور معني داري کاهش يافته بود.(p=0.02)
نتيجه گيري: بيان پروتئين P33 در نمونه هاي سرطاني به طور مشخصي نسبت به نمونه هاي سالم کمتر بود. اين مطالعه نشان داد که بيان پروتئين P33 ممکن است با پاتوژنز سرطان کولورکتال ارتباط داشته باشد.