مقاله بررسي بعضي از خواص بيوفيزيکي دانه هاي آفتابگردان روغني در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي بعضي از خواص بيوفيزيکي دانه هاي آفتابگردان روغني در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه آفتابگردان
مقاله خواص شيميايي
مقاله خواص بيوفيزيکي
مقاله درجه بندي دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت خواص بيوفيزيکي دانه هاي روغني به ويژه دانه آفتابگردان درطراحي تجهيزات فرايندهاي جابجايي، خشک کردن، جداسازي، پوست گيري، انتقال، ذخيره سازي (انبارماني)، دستگاه هاي استخراج روغن و ديگر فرايندها نقش اساسي ايفا مي کند. در اين تحقيق خواص بيوفيزيکي و شيميايي دانه هاي آفتابگردان روغني سه واريته پروگرس، هايسان ۳۳ و يوروفلور که از چهار مکان علي آباد، گليداغ، کلاله وکالپوش واقع در استان گلستان نمونه گيري شده اند و شامل ابعاد محوري، ميانگين حسابي قطر، ميانگين هندسي ابعاد (قطر معادل)، ضريب کرويت، مساحت سطح، دانسيته واقعي، دانسيته ظاهري، تخلخل، وزن هزاردانه، حجم بر حسب کره کشيده، مقدار رطوبت، مقدار پوسته، مقدار مغز دانه، مقدار فراواني دانه ها در سه اندازه بزرگ، متوسط و کوچک، ميزان روغن دانه کامل، مغز دانه و پوسته آن مي باشند، با استفاده از روشهاي استاندارد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان دادکه طول دانه هاي آفتابگردان از۸٫۸۰۰ تا ۱۰٫۹۸۷ و ميانگين هندسي ابعاد (قطر معادل) از۴٫۶۵۱  تا ۵٫۹۷۹ ميليمتر متغير مي باشند که در اين صفات کمترين اعداد مربوط به رقم يوروفلور گليداغ و بيشترين آنها مربوط به رقم پروگرس کلاله مي باشد. نتايج تجزيه واريانس مربوط به ويژگيهاي ثقلي دانه همگي در سطح ۱ درصد معني دار بودند. ميزان دانه هاي بزرگ (ضخامت بزرگتر از۳٫۷۵  ميليمتر) از۳٫۶  ( هايسان۳۳ علي آباد) تا ۲۸٫۵ درصد (پروگرس کلاله) و ميزان پوسته دانه ها از ۲۵٫۸ (هايسان۳۳ علي آباد) تا ۲۸٫۸ درصد (هايسان۳۳ کلاله) تغيير کردند. در نهايت با توجه به اثر رقم و مکان بر ويژگيهاي دانه آفتابگردان مي توان نسبت به تفکيک نمونه ها بر اساس رقم و مکان به هنگام ورود به کارخانجات استخراج روغن اقدام نمود.