مقاله بررسي بقاياي آفت کش هاي آلي پايدار در رسوبات تالاب بين المللي انزلي، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي بقاياي آفت کش هاي آلي پايدار در رسوبات تالاب بين المللي انزلي، ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلاينده هاي آلي پايدار
مقاله آفت کش هاي آلي کلره
مقاله رسوب
مقاله تالاب انزلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاودان خرد اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فر نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب انزلي يکي از بوم سازگان مهم آبي در ايران است که در جنوب درياي خزر قرار دارد و زيستگاه ماهيان، آبزيان و پرندگان با ارزشي است که از ابعاد اکولوژيک و اقتصادي درخور توجهند. يکي از آلاينده هاي موجود در اين تالاب ترکيبات آلي پايدار هستند، اين سموم با گسترش وسيع در محيط زيست به عنوان يکي از مشکلات آلودگي جهاني شناخته مي شوند که به علت حلاليت بالا در چربي و پايداريشان در محيط زيست مي توانند در بدن موجودات زنده تجمع يابند و از طريق زنجيره غذايي انتقال پيدا کنند. در اين مطالعه يک گروه مهم از اين ترکيبات شامل آفت کش هاي آلي کلره (OCPs) در زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۸۷ در رسوبات تالاب انزلي شدند. غلظت ترکيبات هگزاکلروسيکلوهگزان، سيکلودين ها، ترکيبات ددت و هگزاکلروبنزن به ترتيب در زمستان، ۰٫۰۶-۰٫۳۵ ng.gdw, 1.43-8.51ng.gdw, nd-5.08 ng.gdw, 1.17-4.21 و در بهار ۰٫۰۶-۰٫۳۸ng.gdw, 2.15-9.92, 1.27-5.97, 1.08-4.78ng.gdw است. غالب ترين ايزومرهاي ترکيبات هگزاکلروسيکلوهگزان، سيکلودين ها و ترکيبات ددت در نمونه هاي زمستان بترتيب HCH-β، اندوسولفان و p,p/-DDE با ميانگين غلظت۱٫۴۳-۳٫۴۷ng.gdw, nd-1.7ng.gdw, 0.47-2.12ng.gdw و در بهار همα-HCH ، اندوسولفان و p,p/-DDE با ميانگين غلظت ۱٫۳۲-۴٫۷۸ng.gdw, 0.44-1.96ng.gdw, 0.46-2.58ng.gdw بودند. در تمام نمونه هاي بهار غلظت هاي آفت کش هاي آلي کلره بيشتر از نمونه هاي زمستان است. همچنين تفاوت معني داري بين ايستگاههاي تالاب به وجود آمد (P<0.05).