مقاله بررسي بقاياي حشره كش ايميداكلوپريد در دوره كارنس ۲۱ روزه و كاهش آن با روش هاي مختلف در خيار گلخانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۱۳ تا ۴۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي بقاياي حشره كش ايميداكلوپريد در دوره كارنس ۲۱ روزه و كاهش آن با روش هاي مختلف در خيار گلخانه اي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باقيمانده ايميداكلوپريد
مقاله حداكثر غلظت مجاز
مقاله خيار گلخانه اي
مقاله ايمني غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فر نادر
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به استفاده فراوان از حشره كش ايميداكلوپريد در كشت خيار گلخانه اي، اين تحقيق به بررسي تغييرات باقيمانده اين حشره كش در يک دوره كارنس ۲۱ روزه پس از سم پاشي در خيار گلخانه اي مي پردازد. نمونه ها از يک گلخانه تجاري شهرستان محمود آباد در استان مازندران، پس از سم پاشي با ايميداكلوپريد و در پنج نوبت به مدت ۲۱ روز برداشت شد. تاثير كاربرد سه تيمار پوست كندن، ذخيره سازي در يخچال به مدت ۴۸ ساعت و شستشو با آب نيز بررسي شد. براي اندازه گيري باقيمانده ايميداكلوپريد در نمونه استخراج شده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا (HPLC) با بازيابي ۱۰۴ درصد و حد تشخيص ۰٫۰۰۱ ميلي گرم بر ليتر استفاده شد. نتايج آزمايش ها نشان داد كه بيشترين غلظت باقيمانده ايميداكلوپريد در چند روز اول بعد از سم پاشي بود که به تدريج و تا پايان دوره كارنس غلظت آن کاهش پيدا کرد. نيمه عمر اين حشره كش ۲٫۸ روز محاسبه شد. غلظت باقيمانده ايميداكلوپريد در نمونه ها تا روز هفتم بعد از سم پاشي بيشتر از استاندارد كدكس بود. بررسي تاثير كاربرد سه تيمار نشان داد كه تيمار شستشو بيشترين تاثير را در كاهش ايميداكلوپريد از سطح محصول داشت. بر اساس نتايج اين پژوهش، رعايت يک دوره زماني ۷ روزه پس از سم پاشي با ايميداكلوپريد براي ارايه محصول به بازار مصرف و اعمال روش هاي ساده پوست كندن، شستشو و ذخيره در يخچال به منظور اطمينان از مقادير باقيمانده اين آفت كش به ميزان كمتر از استاندارد كدكس، براي ايمني غذايي مصرف كنندگان لازم و ضروري است.