مقاله بررسي بلورينگي PA6 در آميخته هاي ABS/PA6 تهيه شده به روش پليمرشدن و سازگاري درجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۷۰ تا ۴۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي بلورينگي PA6 در آميخته هاي ABS/PA6 تهيه شده به روش پليمرشدن و سازگاري درجا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آميخته پلطمري
مقاله PA6
مقاله ABC
مقاله پلطمرشدن و سازگاري درجا
مقاله بلورينگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان گزاز سميه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اروميه اي عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، از روش جديدي به نام پليمرشدن و سازگاري درجا براي تهيه آميخته هاي ABS/PA6 استفاده شده است. در اين روش، مونومر PA6 (کاپرولاکتام) در مجاورت ABS پليمر مي شود. اجزاي اصلي واکنش عبارتند از: مونومر (کاپرولاکتام)، کاتاليزور (کاپرولاکتامات سديم)، ريز فعال کننده هگزامتيلن دي ايزوسيانات (HDI) و درشت فعال کننده استيرن مالئيک انيدريد (SMA)، ترکيب درصد کاپرولاکتام-ABS و غلظت هاي ريز و درشت فعال کننده به عنوان پارامترهاي متغير در نظر گرفته شدند. آميخته هاي ABS/PA6 در سه ترکيب درصد (۷۵٫۲۵، ۵۰٫۵۰ و ۲۵٫۷۵) و غلظت هاي مختلف HDI (2 و ۴ phc) و SMA (0 ، ۳و ۶ phc) در مخلوط کن داخلي، در دماي ۲۰۰oCبه روش پليمرشدن و سازگاري درجا تهيه شدند. به منظور مطالعه اين آميخته ها ساختار شکل شناسي و تغييرات بلورينگي فاز PA6 بررسي و مشخص شد، شکل شناسي آميخته ها با هم متفاوت است. در نمونه هاي داراي ساختار پراکنده اندازه ذرات پراکنده با افزايش مقدار SMA کاهش يافت. اثر SMA در مقدار کمتر HDI مشهودتر بود که احتمالا مربوط به مسئله رقابت بين فعال کننده هاست. هم چنين، در برخي از نمونه ها، ذرات ريزتر از ۱۰۰ nm ديده شد. بررسي ها به کمک آزمون هاي DSC و XRD نشان مي دهد، ساختار بلورينگي PA6 متاثر از ترکيب درصد آميخته و غلظت مواد فعال کننده است. در نمونه هايي که داراي PA6 بيشتر بودند، فقط بلورهاي a ديده شد. با افزايش مقدار ABS بلورهاي نوع g پيدي آمد و در ۷۵ درصد ABS فقط بلورهاي g وجود داشتند. درصد بلورينگي با افزايش ABS کاهش يافت.