مقاله بررسي بهبودي عملكردي ناشي از دپرنيل در ضايعه نخاعي كنتوزيون در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي بهبودي عملكردي ناشي از دپرنيل در ضايعه نخاعي كنتوزيون در رت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دپرنيل
مقاله ضايعه نخاعي
مقاله كنتوزيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اين مطالعه، بهبودي عملكردي ناشي از –(-) دپرنيل در مدل ضايعه نخاعي كنتوزيون در رت ماده بررسي شد.
روش بررسي: تعداد ۱۸ رت ماده سالم نژاد Sprague Dawley وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفي و مساوي (n=6) به گروههاي كنترل، شم و –(-) دپرنيل تقسيم شدند. همه حيوانات در سطح مهره T13 لامينكتومي شدند. در گروههاي كنترل و –(-) دپرنيل، ضايعه كنتوزيون بر اساس تكنيك weight dropping ايجاد گرديد. –(-) دپرنيل با دوز ۰٫۱ mg/kg/day در گروه –(-) دپرنيل و در گروه كنترل به همان ميزان نرمال سالين به صورت داخل صفاقي به مدت ۱۴ روز تزريق گرديد. تست حركتي BBB، در روز اول بعد از ايجاد ضايعه و در آخر هر هفته تا پايان هفته هشتم در همه گروها انجام شد. حجم بافت باقيمانده و تعداد نورونهاي حركتي در محل ضايعه محاسبه و با هم مقايسه گرديدند.
يافته ها: توانايي حركتي گروه دريافت كننده –(-) دپرنيل در مقايسه با گروه كنترل در همه زمانها غير از روز اول، به طور معني داري افزايش نشان داد. در بررسي بافت باقيمانده نخاع و تعداد متوسط نورونهاي حركتي هم افزايش معني داري در گروه –(-) دپرنيل نسبت به كنترل مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد كه تجويز دپرنيل احتمالا با حفظ نورونهاي حركتي و ماده سفيد نخاع باعث بهبودي حركتي در مدل ضايعه نخاعي كنتوزيون در رت ماده مي شود.