مقاله بررسي بهداشت رواني و ارتباط آن با كيفيت زندگي در معتادين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي بهداشت رواني و ارتباط آن با كيفيت زندگي در معتادين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت روان
مقاله كيفيت زندگي
مقاله اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: آلوستاني سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده گلبهار
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتياد به دليل ماهيت پيشرونده اش در همه ابعاد زندگي، سلامتي افراد را به خطر انداخته و آثار سوء آن به وضوح بر سلامت رواني، جسماني، اجتماعي، هيجاني، معنوي و شناختي فرد قابل مشاهده است. اين مطالعه به منظور بررسي بهداشت روان و كيفيت زندگي معتادين مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد استان گلستان، انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي ۳۲۲ نفر كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند، به صورت سرشماري از مراكز ترك اعتياد استان طي سال ۱۳۸۸ انتخاب شدند. داده ها در يك پرسشنامه حاوي مشخصات دموگرافيك و دو پرسشنامه در ارتباط با بهداشت روان(MSE)  و كيفيت زندگي (SF17) ثبت گرديد.
نتايج: ۵۲ درصد واحدهاي مورد پژوهش بهداشت روان تاحدي مطلوب و ۱۷درصد مطلوب گزارش كردند. از طرفي ۵۳ درصد كيفيت زندگي تاحدي مطلوب و ۸ درصد كيفيت زندگي مطلوب داشتند. بين بهداشت روان با كيفيت زندگي ارتباط معني معني داري نشان داده شد. همچنين بين بهداشت روان با جنس و نوع ماده مصرفي و كيفيت زندگي با شغل، جنس و نوع ماده مصرفي ارتباط معني داري يافت شد.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه بازگشت هاي مجدد و متوالي به مواد و ناتواني از ترك در اكثر قريب به معتادان مشاهده مي شود، اعضاي تيم درماني مي توانند با شناسايي خصوصيات رايج و صفات شخصيتي و سيستم هاي حمايتي و ارتقاي بهداشت روان و كيفيت زندگي معتادين، امر پيشگيري، درمان و بازتواني را تسهيل نمايند.