مقاله بررسي به کارگيري الگوي پرسيد – پروسيد بر کيفيت زندگي بيماران مصروع مراجعه کننده به بيمارستان بقيه اله (عج) تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي به کارگيري الگوي پرسيد – پروسيد بر کيفيت زندگي بيماران مصروع مراجعه کننده به بيمارستان بقيه اله (عج) تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله کيفيت زندگي
مقاله الگوي پرسيد – پروسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: ذيقيمت فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كچويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بررسي حاضر با هدف تعيين ميزان کاربرد الگوي پرسيد – پروسيد در بهبود کيفيت زندگي بيماران مصروع مراجعه کننده به بيمارستان بقيه اله الاعظم (عج) تهران انجام شده است.
روش بررسي: در اين پژوهش نيمه تجربي، ۶۴ بيمار مبتلا به صرع بزرگ که در سنين هجده تا پنجاه سال قرار داشتند به روش توزيع تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. برنامه آموزشي با بهره گيري از الگوي پرسيد – پروسيد براي آموزش بيماران در گروه آزمون تدوين شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته شامل سوالات اجتماعي و بهداشتي مرتبط با بيماري صرع و نيز پرسشنامه کيفيت زندگي اختصاصي صرع (Quality Of Life In Epilepsy-31-Problems(QOLIE-31-P)) بود. اطلاعات از طريق تکميل پرسش نامه ها طي مصاحبه ساختاريافته با نمونه هاي منتخب در دو نوبت قبل از مداخله آموزشي و دو ماه بعد از آن جمع آوري شود.
يافته ها: نتايج بررسي نشان مي دهد، پس از اجراي الگوي پرسيد- پروسيد، ميانگين نمره کيفيت زندگي کل در گروه آزمون (۶۱/۶۵) نسبت به گروه شاهد (۷۵/۵۳) افزايش معناداري داشته است (P=0.01) و در هر دو بعد پزشکي – اجتماعي و روحي- رواني و تمامي حيطه هاي آن به جز دو حيطه فعاليت ذهني و نگراني درباره تشنج نيز افزايش معناداري مشاهده مي شود. علاوه بر اين پس از مداخله افزايش معناداري در ميانگين نمره کل کيفيت زندگي و نيز نمرات تمامي ابعاد و حيطه هاي کيفيت زندگي به استثناي حيطه فعاليت ذهني در بيماران گروه آزمون ديده شد (P<0.05)، در حالي که، در نمرات کيفيت زندگي گروه شاهد در هيچ موردي افزايش معني دار مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج، موثر بودن به کارگيري الگوي پرسيد – پروسيد در افزايش کيفيت زندگي بيماران مصروع را نشان مي دهد و برگزاري دوره هاي آموزشي تئوري محور در اين زمينه، براي اين جمعيت ثمربخش است.