مقاله بررسي بيان اجزاي اصلي شبکه پرتواني در سلولهاي بنيادي جدا شده از دندان عقل انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان اجزاي اصلي شبکه پرتواني در سلولهاي بنيادي جدا شده از دندان عقل انسان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتواني
مقاله نشانگر سلول بنيادي
مقاله بيان ژن
مقاله پالپ دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كمال آبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رئوف مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: جداسازي و کشت سلولهاي بنيادي از دندان عقل انسان و بررسي بيان مارکرهاي مهم ژني سلول بنيادي در آنها.
مواد و روشها: سلولهاي بنيادي از پالپ دندان عقل انسان بالغ جدا و در محيط Alpha-Modified Eagle’s Medium (a-MEM) با ۲۰ درصد سرم جنين گاو در انکوباتور با دماي ۳۷ درجه سانتيگراد و ۵ درصد CO2 کشت داده و پس از مشاهده زير ميکروسکوپ معکوس عکس برداري انجام شد. بيان مارکرهاي سلول بنيادي در پاساژهاي مختلف به روش RT-PCR و مشاهده محصولات روي الكتروفورز ژل آگارز بررسي شد.
يافته ها: نتايج کشت نشان داد كه سلولهاي جدا شده از پالپ، قدرت تکثير زيادي داشته و تا بيش از ۱۵ پاساژ کشت داده شدند. بررسي بيان ژنها به روشReverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)  نشان داد كه اين سلولها مارکرهاي مهم سلولهاي بنيادي مورد نظر شاملNucleostemin ، Cyclin D1،Oct-4  و Nanog (که از اجزاي اصلي شبکه پرتواني هستند) را بيان ميکنند و در طي پاساژهاي متوالي و همچنين کشت بدون سرم  Fetal Bovine Serum (FBS) Sبيان آنها تغيير نميکند.
نتيجه گيري: اين نتايج بر بنيادي بودن سلولهاي جدا شده از پالپ دندان انسان و پتانسيل بالاي خود بازسازي آنها دلالت ميکند. به علاوه ويژگيهاي ژنهاي بررسي شده که به طور عمده در سلولهاي بنيادي روياني بيان ميشوند، پتانسيل بالقوه اين سلولها را بر خلاف اينکه از بافت بزرگسال جدا شده اند براي سلول درماني و پزشکي ترميمي نشان ميدهد.