مقاله بررسي بيان رابطه MDM2 در مبتلايان کارسينوم پاپيلري تيروئيد با برخي عوامل موثر بر پيش ‌آگهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در افق دانش از صفحه ۶۲ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان رابطه MDM2 در مبتلايان کارسينوم پاپيلري تيروئيد با برخي عوامل موثر بر پيش ‌آگهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان تيروئيد
مقاله MDM2
مقاله درگيري غدد لنفاوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ندوشن محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دواتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان تيروئيد شايع ترين بدخيمي اندوکرين محسوب مي شود که نوع پاپيلري آن شايع ترين سرطان تيروئيد و هفتمين سرطان شايع زنان است. از مارکرهاي بيولوژيک براي تعيين پيش‌آگهي سرطان پاپيلري تيروئيد استفاده مي‌شود. يکي از فاکتورهاي موثر در پيش آگهي اين سرطان MDM2 مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين فراواني بيان MDM2 در سرطان تيروئيد و ارتباط آن با برخي عوامل مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي از نوع تحليلي بود که بر روي ۷۳ بيمار مبتلا به سرطان اوليه پاپيلري تيروئيد ( ۱۳۸۷-۱۳۸۴) مراجعه کننده به بيمارستان شهيد مصطفي خميني تهران انجام گرفت. پس از آماده سازي نمونه ها، يک برش بافتي از هر نمونه گرفته شد. يکي از برش هاي بافتي تومور و غدد لنفاوي با روش هماتوکسيلين و ائوزين، رنگ آميزي گرديد. MDM2 در نمونه ديگري به روش ايمونوهيستوشيمي با آنتي بادي مونوکلونال بررسي شد. سپس اندازه تومور، درگيري غدد لنفاوي و رنگ پذيري با MDM2 تعيين شد. تمامي نمونه ها توسط آسيب شناس واحد مورد بررسي قرار گرفت. داده ها به وسيله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاي آماري کاي دو و من ويتني آناليز شد.
يافته ها: ميانگين سني بيماران مورد مطالعه ۸۵/۴۱ سال و با انحراف معيار ۶۵/۱۶ سال بود. ۵/۳۱ درصد نمونه ها از نظر MDM2 مثبت بودند و ۲۱٫۶ درصد از بيماران، درگيري غدد لنفاوي داشتند. بين بيان MDM2 و درگيري غدد لنفاوي و اندازه تومور ارتباط مستقيم معني داري وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: در مورد نقش MDM2 در پيش آگهي بيمار، به نظر مي رسد که هر چه ميزان بيان MDM2 در سلول هاي تومور بيشتر شود، احتمال درگيري غدد لنفاوي افزايش مي يابد.