مقاله بررسي بيان فاکتور رشد اندوتليال عروقي (VEGF) در مايع مغزي- نخاعي و سرم کودکان مبتلا به هيدروسفالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان فاکتور رشد اندوتليال عروقي (VEGF) در مايع مغزي- نخاعي و سرم کودکان مبتلا به هيدروسفالي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور رشد اندوتليال عروقي
مقاله هيدروسفالي
مقاله مايع مغزي- نخاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميري نرگسي ميرساعد
جناب آقای / سرکار خانم: نبيوني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محسني كوچصفهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان خواه ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هيدروسفالي يک بيماري است که در آن توليد غيرطبيعي مايع مغزي – نخاعي ( (CSFدر بطن ها و يا فضاي زير عنکبوتيه منجر به افزايش فشار درون جمجمه اي ( (ICPمي شود. فاکتور رشد اندوتليال عروقي ((VEGF مهمترين فاکتور آنژيوژنيک است که در شرايط هيپوکسي فعال مي شود. بنظر مي رسد که در اثر افزايشICP کشش اکسيژن به داخل بافت مغزي کاهش مي يابد و در نتيجه رونويسي از ژن VEGF افزايش مي يابد.
روش بررسي: در اين تحقيق بنيادي مايع مغزي – نخاعي کمري و سرم از ۱۶ کودک مبتلا به هيدروسفالي انسدادي و از ۱۴ کودک که به علت مشکوک بودن به اختلالات عصبي بين سال هاي ۱۳۸۷- ۱۳۸۵ به بيمارستان مرکز طبي کودکان تهران مراجعه کرده بودند، گرفته شد. غلظت کلي پروتئين و غلظت VEGF به ترتيب با استفاده از روش هاي بردفورد و ELISA اندازه گيري شد.
يافته ها: غلظت کلي پروتئين در نمونه هاي بيمار نسبت به نمونه هاي کنترل افزايش معني دار داشت (P<0.05) به همين ترتيب غلظت VEGF در سرم بيماران نيز اندکي افزايش يافته بود ولي اين افزايش معني دار نبود. غلظت VEGF در CSF بيماران نسبت به کودکان گروه کنترل افزايش بسيار معني داري نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: در شرايط عادي بيان بسيار کمي از VEGFدر مغز وجود دارد در مقابل در هيپوکسي موضعي يا سيستميک، نورون ها، آستروسيت ها و سلول هاي ميکروگليا افزايش بيان VEGF را نشان مي دهند. اين مطالعه نشان دهنده افزايش بيان VEGF در شرايط هيپوکسيک در CSF و نيز نقش آن در فيزيو پاتولوژي اين بيماري است.