مقاله بررسي بيان فاکتور رشد اندوتليال عروقي (VEGF) در مايع مغزي- نخاعي و سرم کودکان مبتلا به هيدروسفالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان فاکتور رشد اندوتليال عروقي (VEGF) در مايع مغزي- نخاعي و سرم کودکان مبتلا به هيدروسفالي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور رشد اندوتليال عروقي
مقاله هيدروسفالي
مقاله مايع مغزي- نخاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميري نرگسي ميرساعد
جناب آقای / سرکار خانم: نبيوني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محسني كوچصفهاني هما
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان خواه ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيدروسفالي يک بيماري است که در آن توليد غيرطبيعي مايع مغزي – نخاعي (CSF) در بطن ها و يا فضاي زير عنکبوتيه منجر به افزايش فشار درون جمجمه اي (ICP) مي شود. فاکتور رشد اندوتليال عروقي (VEGF) مهمترين فاکتور رگزايي است که در شرايط هيپوکسي فعال مي شود. بنظر مي رسد که در اثر افزايش ICP کشش اکسيژن به داخل بافت مغزي کاهش مي يابد و در نتيجه رونويسي از ژن VEGF افزايش مي يابد بنابراين هدف از مطالعه كنوني بررسي تغييرات VEGF در شرايط هيدروسفالي است.
روش کار: در اين تحقيق بنيادي مايع مغزي – نخاعي کمري و سرم از ۲۵ کودک مبتلا به هيدروسفالي انسدادي و از ۲۰ کودک گروه كنترل که بين سال هاي ۱۳۸۷- ۱۳۸۵ به بيمارستان مرکز طبي کودکان تهران مراجعه کرده بودند، گرفته شد. غلظت کلي پروتئين و غلظت VEGF به ترتيب با استفاده از روش هاي بردفورد و ELISA اندازه گيري شد.
يافته ها: غلظت کلي پروتئين در نمونه ها ي بيمار نسبت به نمونه هاي کنترل افزايش معني دار داشت(p<0.05)  به همين ترتيب غلظت VEGF در سرم بيماران نيز اندکي افزايش يافته بود ولي اين افزايش معني دار نبود. غلظت VEGF  در CSF بيماران نسبت به کودکان گروه کنترل افزايش بسيار معني داري نشان داد .(p<0.001)
نتيجه گيري: در شرايط عادي VEGF به مقدار کم در مغز بيان مي شود. در مقابل در هيپوکسي موضعي يا سيستميک؛ نورون ها، آستروسيت ها و سلول هاي ميکروگليا بيان VEGF را افزايش مي دهند. اين مطالعه نشان دهنده افزايش بيان VEGF در شرايط هيپوکسي در CSF و نيز نقش آن در فيزيوپاتولوژي هيدروسفالي است.