مقاله بررسي بيان موتاسيون هاي p53 و HER-2/neu در بيماران مبتلا به سرطان معده و ارتباط آن با پيش آگهي بيماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان موتاسيون هاي p53 و HER-2/neu در بيماران مبتلا به سرطان معده و ارتباط آن با پيش آگهي بيماري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژن p53
مقاله سرطان معده
مقاله ژن erB-2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مبين احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسي امير
جناب آقای / سرکار خانم: كماليان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: منصف عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سرطان معده از شايعترين بدخيمي ها در كشور ايران بوده و در بعضي از مناطق، حتي رتبه اول را در ميان سرطان هاي تشخيص داده شده داراست. با توجه به نقش موتاسيون هاي توموري در پيش آگهي ونحوه انتخاب درمان در سرطانهاي مختلف، اين مطالعه براي تعيين ارتباط بين موتاسيون هاي P53 و افزايش بيان ماركرHER-2/neu  با پيش آگهي بيماران و ارزيابي صحيح تر و درمان مناسب تر سرطان معده، انجام شد.
روش كار: اين مطالعه به شكل توصيفي ـ مقطعي روي ۵۱ بيمار (۳۶ نفر مرد، ۱۵ نفر زن با ميانگين سني
۶۱٫۳±۱۲٫۵ سال) كه پس از انجام آندوسكوپي وبيوپسي از بافت تومورال و يا پس از جراحي بر اساس آزمايشات آسيب شناسي از نمونه بافت تهيه شده، مبتلا به سرطان معده شناخته شدند، انجام شد. ابتدا لام هاي تهيه شده اوليه ونمونه هاي بافتي كه بصورت بلوك پارافيني در مراكز مختلف پاتولوژي وجود داشتند، جمع آوري شدند و مجددا مورد بازبيني قرار گرفتند. سپس لام هاي تهيه شده از بافت تومورال و بافت مجاور، به روش ايمونوهيستوكميستري(IHC)  با استفاده از كيت متعلق به شركت DAKO ايالات متحده، رنگ آميزي و توسط ميكروسكوپ نوري با بزرگنمايي X10،X40  از جهت رويت تغيير رنگ ايجاد شده، مورد بررسي قرار گرفتند. با توجه به بيان طبيعي ماركر HER-2/neu در بافتهاي طبيعي، زماني نمونه مربوطه مثبت تلقي ميشد كه تغيير رنگ در بيش از %۵۰ بافت رنگ پذير، رخ ميداد. اما در مورد ماركر P53، فقط تغيير رنگ در نمونه مربوطه، بعنوان جواب مثبت تلقي گرديد. همچنين با استفاده از اطلاعات بدست آمده از شرح عمل انجام شده، گزارش آسيب شناسي، معاينه فيزيكي و بررسيهاي پاراكلينيك، مرحله و گريد بيماري مشخص و سپس آناليز آماري انجام شد.
نتايج: نتايج بدست آمده نشان داد كه ماركر P53 در ۵۱ درصد و ماركر HER-2/neu در ۵۴٫۹ در صد بيماران مثبت بود. اگرچه هيچگونه ارجحيت جنسي و سني در بروز اين ماركرها وجود نداشت، اما با افزايش درجه بافت شناسي تومور، ميزان بروز موتاسيون P53 افزايش نشان مي داد. همچنين با افزايش مرحله بيماري، ميزان افزايش در بيانHER-2/neu  نيز افزايش مي يافت. اين مطالعه ارتباطي بين موتاسيون P53 با مرحله بيماري و افزايش بيان HER-2/neu با درجه بافت شناسي آدنوكارسينوم معده، نشان نداد.
نتيجه نهايي: بين درجه بافت شناسي سرطان معده و بروز موتاسيون در
P53 و همچنين با احتمال بالايي بين مرحله بيماري با افزايش بيان ماركر HER-2/neu ارتباط مستقيمي وجود دارد. اين يافته ها ميتوانند نشان دهنده ارزش پروگنوستيك اين دو ماركر در بيماران مبتلا به سرطان معده از نوع آدنوكارسينوم معده باشند .