مقاله بررسي بيان پروتئين سيکلواکسيژناز-۲ در سرطان معده القايي به وسيله هليکوباکتر پيلوري در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان پروتئين سيکلواکسيژناز-۲ در سرطان معده القايي به وسيله هليکوباکتر پيلوري در موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان معده
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله سيکلواکسيژناز -۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آييني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده رشيد
جناب آقای / سرکار خانم: پولادي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خو بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان معده يکي از مهم ترين سرطان هاي رايج معده- روده اي است که ميزان مرگ و مير ناشي از آن در جهان رو به افزايش است. هليکوباکتر پيلوري (H. Pylori)، عامل اصلي گاستريت و زخم معده مي باشد. سيکلواکسيژناز (COX) آنزيم اصلي در بيوسنتز مسير پروستاگلاندين ها به شمار مي رود. مطالعات آزمايشگاهي نشان داده است که در سرطان کولون و ديگر سرطان ها ميزان COX-2 بيش از حد بيان مي شود. به منظور تاييد اين يافته ها در سرطان معده، در اين تحقيق يافته هاي ايمونوهيستوشيميايي مخاط معده در يک الگوي حيواني سرطان معده القا شده توسط هليکوباکتر پيلوري در موش صحرايي (Sprague Dawly) بررسي گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه موش ها در سه گروه ۵ تايي به طور تصادفي تقسيم شدند. موش هاي صحرايي گروه ۱ به عنوان گروه کنترل (گروهي که MNU و هليکوباکتر پيلوري دريافت نکردند)، انتخاب شدند. موش هاي صحرايي گروه ۲،MNU  را دريافت کردند. در موش هاي صحرايي گروه ۳ نيز همين دستورالعمل رعايت شد و يک هفته بعد، سه دفعه در روز و به صورت يک روز در ميان، هليکوباکتر پيلوري گاواژ گرديد. موش هاي گروه هاي کنترل، آزمايش ۱ و ۲ در طي دوره آزمايش به صورت استاندارد تغذيه شدند. بعد از گذشت ۲۰ هفته موش ها تحت شرايط بيهوشي وزن شدند و از نصف بافت معده نمونه گيري انجام شد. نمونه هاي معده به ۶ قطعه کوچکتر تقسيم شدند، سپس در فرمالين ۱۰% فيکس و به روش استاندارد آماده شده و در پارافين قالب گيري شدند. در ادامه، برش هاي ۶ ميکرومتري از آنها تهيه و توسط رنگ آميزي H&E بررسي گرديد. آزمايشات ايمنوهيستوشيميايي توسط رنگ آميزي COX-2 نيز صورت گرفت. براي تاييد عفونت هليکوباکتر پيلوري ۳mm از مخاط معده به محيط بروسلا آگار انتقال داده شد. سپس کلني هاي اثريافته پس از مدت ۵-۳ روز توسط رنگ آميزي گرم، تست کاتالاز و اکسيداز و مورفولوژي بررسي شدند. همچنين  3mmاز نمونه معده توسط کيت سريع اوره بررسي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه، وزن حيوانات گروه هاي آزمايشي در مقايسه با گروه کنترل کاهش معني داري يافت. مطالعات هيستوپاتولوژي در گروه آزمايش ۱ و ۲ نشان داد که اينفيلتريشن شديد سلول هاي پلي مورفونوکلئر و مونونوکلئر در لايه لاميناپروپريا و زير مخاط آنتروم، تکثير سلول هاي اپي تليوم معده، همچنين اينفيلتراسيون ازوفاژيال روي داده است. همچنين در گروه کنترل تغييرات غيرطبيعي مشاهده نشد. در مطالعات ايمونوهيستوشيمي، پروتئين COX-2 در معده گروه هاي آزمايش مشاهده گرديد، اما در گروه کنترل ديده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد هليکوباکتر پيلوري باعث کاهش معني داري در وزن حيوانات شده است. همچنين مطالعات هيستوپاتولوژي، متاپلازياي ازوفاژيال در معده موش هاي صحرايي را نشان داد. در مطالعات ايمونوهيستوشيميايي نيز مشخص گرديد که پروتئين در طي مراحل اوليه متاپلازيا بيان مي گردد.