مقاله بررسي بيان پروتئين هاي GSK-3β و بتا کتنين در تخمدان موش هاي صحرايي نابالغ تحريک شده با PMSG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان پروتئين هاي GSK-3β و بتا کتنين در تخمدان موش هاي صحرايي نابالغ تحريک شده با PMSG
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GSK-3β
مقاله بتاکتنين
مقاله تکوين فوليکول هاي تخمدان
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرآخوري فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه تفرشي آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تخمدان از جمله بافت هاي بالغي است که روند تکوين در آن در تمام طول دوره توليد مثلي به وقوع مي پيوندد. در اين بررسي، بيان پروتئين هاي GSK-3β و بتاکتنين، از مولکول هاي مسير سيگنال دهي Wnt، در تخمدان موش هاي صحرايي در طول تکوين فوليکولي مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روش ها: براي تحريک تکوين فوليکولي IU10 PMSG، به موش هاي ماده ۲۳ روزه (نابالغ)، به صورت درون صفاقي تزريق شد و بعد از ۴۰ و ۴۸ ساعت، سرم خون به منظور سنجش هورموني جمع آوري شد و تخمدان ها تشريح و آماده بررسي هاي ايمنوهيستوشيمي (IHC) و وسترن بلات (WB) شدند.
يافته ها: نتايج WB ,IHC نشان داد که الگوي بيان GSK-3β فسفوريله و بتاکتنين فعال در موش هايي که PMSG دريافت کرده اند، نسبت به گروه دست نخورده افزايش مي يابد. در حالي که ميزان کل پروتئين هاي TGSK-3β و بتاکتنين تقريبا بدون تغيير باقي مي مانند.
نتيجه گيري: از نتايج به دست آمده مي توان استنباط کرد که گنادوتروپين (PMSG) در طول تکوين فوليکولي در تخمدان موش هاي صحرايي موجب پايداري بتاکتنين شده که اين امر مستقل از تغييرات GSK-3β است.