مقاله بررسي بيان ژن هاي جو در پاسخ به تنش اسمزي با استفاده از فن آوري درشت آرايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان ژن هاي جو در پاسخ به تنش اسمزي با استفاده از فن آوري درشت آرايه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيان ژن
مقاله تنش اسمزي
مقاله جو
مقاله ژن هاي پاسخ دهنده و درشت آرايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رامشيني حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نجات بوشهري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شوايزر پاتريك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جو (Hordeum vulgare L.) گياهي مدل براي بررسي هاي ژنتيكي و فيزيولوژيكي است. تنش هاي غيرزيستي مانند خشكي، رشد و توسعه گياه را كاهش مي دهند. هدف اين آزمايش شناسايي ژن هاي پاسخ دهنده به تنش اسمزي با استفاده از فن آوري درشت آرايه (داراي cDNA  (13050بود. در اين آزمايش از برگ ۵ ژنوتيپ جو در دو شرايط تنش و بدون تنش و در سه زمان ۱، ۳ و ۷ روز پس از اعمال تنش RNA استخراج شد. پس از اندازه گيري بيان ژن ها و تجزيه واريانس داده ها، اثر شرايط در ۷۴۴ ژن معني دار بود. تجزية مولفه هاي اصلي بر روي ماتريس اثر برهمكنش ژن × شرايط نشان داد ژن هايي كه در متابوليسم چربي، مسير پاسخ به تنش و متابوليسم اسيد آمينه فعال هستند، در اين آزمايش به تنش پاسخ داده اند. با انجام اين تجزيه بر روي ماتريس اثر برهمكنش ژن× شرايط × ژنوتيپ و اثر برهمكنش ژن × شرايط × زمان ژن هاي به دست آمده بيشتر مربوط به تنش، متابوليسم هورمون و متابوليسم اسيد آمينه بودند. پرتعدادترين گروه هاي ژني پاسخ دهنده به تنش مربوط به ژن هاي دي هايدرين و پروتئين هاي انتقال دهنده ليپيد بودند.