مقاله بررسي بيماران فوت شده در مركز سوختگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي بيماران فوت شده در مركز سوختگي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگي
مقاله اپيدميولوژي
مقاله خودسوزي
مقاله مورتاليتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صفري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدالشريعتي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آقايي منور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسيب سوختگي يك معضل در جامعه مدرن امروزي است. آسيبهاي سوختگي هنوز از علل مهم مرگ و مير در ايران هستند. مركز سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) واقع در استان خراسان رضوي جمعيتي حدود ۵۴۲۰۰۰۰ نفر را كه در وسعت ۳۰۲۰۰۰ كيلومتر مربع زندگي مي كنند، تحت پوشش دارد. اكثر بيماران آسيب ديده از طبقه پايين اقتصادي هستند اين مطالعه با هدف تعيين مشخصات اپيدميدلوژي در بيماران فوت شده و آناليز يافته ها جهت رسيدن به راه هاي مناسب درمان و كاهش مورتاليتي در بيماران انجام شده است.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي، اپيدميولوژي ۸۶۶ بيمار فوت شده در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) در سالهاي بين ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۵ بررسي گرديد. در طي اين ۴ سال ۴۶۹۷ نفر بستري شده اند كه ۸۶۶ نفر (%۱۸) از آنها فوت كرده اند که ۳۲۲ نفر مرد و ۵۴۴ نفرزن بودند. اطلاعات جمع آوري شده براي بيماراني كه فوت كرده اند شامل سن، جنس، سطح سوختگي، اتيولوژي، مدت بستري و فصل بوده است. اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: ميزان بستري و مرگ به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت در سال به ترتيب ۲۱٫۶ و ۳٫۹ مي باشد. ميانگين سن براي بيماران فوت شده در اثر حادثه سوختگي ۳۰٫۸ سال و براي بيماران دچار خود سوزي ۲۸٫۳ سال بود. وسعت سوختگي در بيماران حادثه اي از ۵ تا ۹۵ درصد با يك ميانگين %۷۰ و در بيماراني كه به دليل خودسوزي فوت شده اند، %۹۰ بود. متوسط روز بستري بيماران فوت شده ۷ روز با دامنه تغييرات ۱ تا ۹۶ روز بوده است. نسبت جنسي (مرد به زن) در بيماران حادثه اي (۰٫۶) با گروه خودسوزي (۰٫۴) متفاوت بود (P<0.05). مايعات اشتعال زا بيشترين علت (%۴۷) در سوختگي هاي حادثه اي و نفت (%۹۷) بيشترين عامل در خودسوزيها بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه بيشترين ميزان مرگ در گروه سني ۱۱-۲۰ سال بود. سطح سوختگي و خود سوزي از مهمترين فاكتورهاي همراه با افزايش ميزان مرگ بودند.