مقاله بررسي بيوسيستماتيکي جمعيت هاي محلي گونه موش هاي دوپا در استان قزوين (Allactaga cuvier, 1837 (Mammalia: Rodentia که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي بيوسيستماتيکي جمعيت هاي محلي گونه موش هاي دوپا در استان قزوين (Allactaga cuvier, 1837 (Mammalia: Rodentia
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رده بندي زيستي
مقاله ريخت سنجي
مقاله موش دوپا کاريولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پراکنش موش هاي دو پا (۱۸۳۷،(Allactaga cuvier  از نواحي نيمه بياباني آفريقاي شمالي، فلات ايران، آسياي مرکزي تا مغولستان بوده و از ۱۲ گونه اين جنس در بررسي هاي مختلف ۵ گونه از ايران گزارش شده است. در اين بررسي كه در بين سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ انجام گرفته، از نقاط مختلف استان قزوين تعداد ۴۸ نمونه جمع آوري و مورد بررسي هاي ريخت شناسي، بيومتري، كاريولوژي، بوم شناسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين بررسي ها نشان داده است كه از جنس Allactaga گونه A. elater در سطح استان پراكنش دارد. موش دو پا داراي ۴ گالري زمستانه، تابستانه، توليد مثل و موقت مي باشد. اين موش در مناطقي که پراکنش جانوران پر تحرک است، زندگي مي نمايد. نتايج بررسي هاي كاريولوژي تعداد ديپلوئيد كروموزوم ها را ۴۸ (۲n=48) عدد، تعداد بازوهاي كروموزومي ۹۶ (FN=96) عدد و تعداد بازوهاي كروموزوم هاي اتوزومي را (FNa=92) ۹۲ عدد، نشان داده است. بر اساس بررسي هاي کاريوتيپي هيچ گونه تفاوتي در تعداد کروموزوم هاي اين زير گونه با ساير گونه ها مشاهده نشده است.