مقاله بررسي بيگانگي شغلي و عوامل موثر بر آن در ميان كارمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي بيگانگي شغلي و عوامل موثر بر آن در ميان كارمندان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شغل
مقاله كار
مقاله احساس بيگانگي
مقاله بيگانگي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتي فرد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با هدف شناسايي ميزان احساس بيگانگي شغلي در ميان کارمندان دولتي شهرستان گرمسار، در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. فرضيههاي اين پژوهش، پيرامون مفهوم بيگانگي در ادبيات جامعه شناسي و روان شناسي تدوين و پس از طراحي ابزار سنجش و گردآوري داده ها به تحليل آن و ارايه نتايج پاياني پرداخته شد. جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان آموزش و پرورش و همچنين معلمان مقاطع مختلف تحصيلي در شهرستان گرمسار بود و تعداد ۱۰۱ نفر (۵۰ نفر از کارکنان و ۵۱ نفر از معلمان در سطوح و در مقاطع مختلف سني و تحصيلي) به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار و پايايي آن مورد آزمون قرار گرفت. تحليل داده هاي بدست آمده  نشان داد که ارتباط مستقيمي ميان درآمد اقتصادي حاصل از کار و احساس بيگانگي شغلي وجود دارد، همچنين ميان ارتقا شغلي واحساس بيگانگي شغلي ارتباط معناداري مشاهده شد. در عين حال اين فرض که تکراري بودن کار روزانه ادارات و مراکز دولتي نقش موثري بر بيگانگي شغلي دارد پذيرفته شد.