مقاله بررسي تاتير آموزش سلامت دهان و دندان در مادران بر کاهش پلاک دنداني کودکان ۳ تا ۶ ساله بر اساس الگوي باور سلامت در شهرستان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاتير آموزش سلامت دهان و دندان در مادران بر کاهش پلاک دنداني کودکان ۳ تا ۶ ساله بر اساس الگوي باور سلامت در شهرستان زنجان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي باور سلامت
مقاله آموزش
مقاله پلاك دنداني
مقاله كودكان ۳ تا ۶ساله
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي ميري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه وهدف: يکي از ضروريات انجام آموزش بهداشت دهان و دندان شيوع بالاي بيماري هاي دندان به خصوص در کودکان است. رويکرد جديد، استفاده از مدل ها در آموزش مي باشد. هدف از اين پژوهش، تعيين تاثير آموزش بر اساس الگوي باور سلامت بر بهداشت دهان و دندان و کاهش پلاک دنداني در کودکان ۳ تا ۶ ساله بود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت نيمه تجربي بر روي ۵۶ مادر داراي کودک ۳ تا ۶ ساله تحت پوشش مرکز بهداشتي درماني شماره يک شهري زنجان، در دو گروه مداخله و شاهد، صورت گرفت. مداخله آموزشي بر اساس اجزاي الگوي باور سلامت در مداخله انجام شد و عملکرد مادران بر اساس دفعات مسواک زدن و کمک در امر مسواک زدن به کودکان قبل و يک ماه بعد از مداخله سنجيده شد ودر نهايت پلاک دندان کودکان بر اساس شاخص پلاك (NPI) Navy به عنوان شاخص عملکرد مطلوب تعيين گرديد.
يافته ها: نتايج آزمون آماري  Tاختلاف معني داري بين نمرات مادران در اجزاي الگوي باور سلامت در دو گروه مداخله و شاهد، قبل و يک ماه بعد از مداخله آموزشي را نشان داد (p<0.001) همچنين تفاوت نمرات ميزان پلاک دندان در دو گروه، در مرحله قبل و پس از آموزش با استفاده از آزمون آماري T معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده با افزايش ميزان حساسيت، شدت، منافع و موانع درک شده نسبت به بهداشت دهان و دندان، رفتارهاي پيشگيري کننده بهداشت دهان و دندان نيز بهبود مي يابد که کارايي مدل را در اموزش بهداشت دهان و دندان نشان مي دهد.