مقاله بررسي تاثيرات چند ماده شيميايي بر درصد تنک و کيفيت ميوه زردآلو رقم خياري (Prunus armenica L. cv. Khiary) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۸ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيرات چند ماده شيميايي بر درصد تنک و کيفيت ميوه زردآلو رقم خياري (Prunus armenica L. cv. Khiary)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتفن
مقاله اوره
مقاله نفتالين استيک اسيد
مقاله نفتالين استاميد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: راحمي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثيرات چند ماده شيميايي، بر درصد تنک و کيفت ميوه زردآلو رقم “خياري” پژوهشي در يک باغ تجاري از توابع شهرستان ني ريز فارس انجام گرفت. تيمارهاي نفتالين استيک اسيد (۱۰، ۲۰ و ۴۰ ميلي گرم در ليتر)، نفتالين استاميد (۲۰ ،۴۰ و ۸۰ ميلي گرم در ليتر)، اتفن (۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي گرم در ليتر) و اوره (۲/۰، ۴/۰ و ۶/۰ درصد) و ۲ هفته پس از مرحله تمام گل در سال ۱۳۸۵ بر روي شاخه هاي منتخب اعمال شد. بررسي نتايج نشان داد که به جز اوره در غلظت ۶/۰ درصد، بقيه تيمارها به طور معني داري باعث تنک ميوه شدند. مواد شيميايي مورد استفاده باعث افزايش حجم، طول، قطر ميوه ها، کل ماده جامد محلول، نسبت کل ماده جامد محلول به اسيديته کل، وزن خشک و نسبت وزن تر ميوه به وزن خشک ميوه شدند ولي بين شاهد و بقيه تيمارها تفاوت معني داري در ميزان اسيد کل ديده نشد.