مقاله بررسي تاثيراسپلينت استاتيک ولار بر عملكرد و اسپاستيسيتي اندام فوقاني بيماران همي پلژي بزرگسال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيراسپلينت استاتيک ولار بر عملكرد و اسپاستيسيتي اندام فوقاني بيماران همي پلژي بزرگسال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپلينت
مقاله همي پلژي
مقاله اسپاستيسيتي
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوهاب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: عليايي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش کار: روش مطالعه در اين پژوهش از نوع مداخله اي و به صورتRepeated Measurement مي باشد. ۱۵ بيمار سكته مغزي بين ۴۱ تا ۸۵ سال به صورت نمونه گيري غير احتمالي ساده از هر دو جنس و از درمانگاه هاي توانبخشي و بيمارستان هاي سطح شهر تهران انتخاب شدند. بيماران از يک اسپلينت استاتيک ولار (با زواياي ۱۰ درجه اکستانسيون مچ دست، اکستانسيون کامل انگشتان و ابداکسيون و آپوزيشن شست) به مدت ۲ ماه، ۲ ساعت در روز و ۴ ساعت در شب استفاده کردند. در اين مطالعه از مقياس آشورث اصلاح شده براي ارزيابي اسپاستيستي، از گونيامتر براي ارزيابي دامنه حركتي پاسيو و از تست فوگل ماير براي ارزيابي عملکرد اندام فوقاني استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده كاهش معني دار اسپاستيسيتي مچ دست و آرنج (p<0.0001)، افزايش معني دار دامنه حركتي اكستانسيون پاسيو مچ دست (p<0.0001) و آرنج (p<0.002) و افزايش معني دار عملكرد اندام فوقاني (p<0.0001) در بيماران مورد مطالعه مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که استفاده از اسپلينت استاتيک ولار به مدت ۲ ماه در بيماران سکته مغزي مزمن تاثير معني داري بر اسپاستيسيتي مچ دست و آرنج، دامنه حرکتي اکستانسيون پاسيو مچ دست و آرنج و عملکرد اندام فوقاني اين بيماران داشته است و به نظر مي رسد در افراد مبتلا به سکته مغزي مزمن استفاده از اين نوع اسپلينت مي تواند در بهبود عملكرد اندام فوقاني موثر باشد.