مقاله بررسي تاثيرسيستم هاي خاك ورزي و كنترل علف هرز بر عملكرد گندم در منطقه دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۹۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيرسيستم هاي خاك ورزي و كنترل علف هرز بر عملكرد گندم در منطقه دزفول
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاك ورزي
مقاله علف هرز
مقاله گندم آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لقماني عبدالعظيم
جناب آقای / سرکار خانم: آسودار محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: نورياني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آبروش عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات سيستم هاي خاك ورزي و تاثير كنترل علف هاي هرز بر عملكرد و اجزا عمكرد گندم رقم وريناك، آزمايشي به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي ۱۳۸۳ – ۱۳۸۲ در اراضي كشاورزي واقع در جنوب دزفول به مرحله اجرا درآمد. تيمار اصلي در دو سطح كنترل علف هرز و بدون كنترل و تيمار فرعي در سه سطح خاك ورزي مرسوم، خاك ورزي حداقل و بي خاك ورزي بود. خاك ورزي مرسوم شامل شخم برگرداندار، ديسك، ماله و سپس كشت با خطي كار، خاك ورزي حداقل شامل يك ديسك و سپس كشت با خطي كار، بي خاك ورزي نيز بدون هيچگونه عمليات خاك ورزي، اقدام به كشت با خطي كار گرديد. در هنگام پنجه زني گندم با سموم تاپيك (۷۵۰ ميلي ليتر در هكتار) و تري بنورون متيل يا گرانستار (۲۰ گرم در هكتار) سمپاشي گرديد. نتايج نشان داد تيمار هاي علف كش، سيستم هاي خاك ورزي و اثر متقابل آنها، در تعداد دانه در سنبله و دانه در سنبلچه در سطح ۱ درصد بسيار معني دار بودند. همچنين تفاوت بين تيمار علف كش در ارتفاع بوته و تيمار سيستم هاي خاك ورزي و اثر متقابل خاك ورزي و علف كش در تعداد سنبلچه در سنبله و نيز اثر متقابل سيستم هاي خاك ورزي و علف كش در وزن هزاردانه در سطح ۵ درصد معني دار ارزيابي گرديد. بيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب به خاك ورزي مرسوم و حداقل خاک ورزي اختصاص داشت اما اين اختلاف معني دار نبود. جرم مخصوص ظاهري خاك در سيستم هاي خاك ورزي و اثر متقابل خاك ورزي و علف كش در عمق هاي۰ – ۵ و ۵ – ۱۰ سانتيمتري در سطح ۵ درصد معني دار بود. درصد سبز شدن در روز هفتم، دهم، يازدهم و دوازدهم معني دار ارزيابي شد. سيستم هاي خاك ورزي مرسوم و حداقل براي سرعت سبز شدن تفاوت معني دار نشان دادند كه بيشترين آن مربوط به خاك ورزي حداقل بود.