مقاله بررسي تاثيركمبود ﺁب بر عملکرد و کارآيي فتوشيميايي فتوسيستم II درارقام جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيركمبود ﺁب بر عملکرد و کارآيي فتوشيميايي فتوسيستم II درارقام جو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمبود آب
مقاله عملكرد
مقاله دماي كانوپي
مقاله كارآيي فتو شيميايي فتو سيستم II و جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممنوعي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: سيدشريفي رئوف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير كمبود آب بر عملكرد، دماي كانوپي و كارآيي فتو شيميايي فتو سيستم II ارقام جو، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۱ در مزرعه تحقيقاتي موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج به صورت اسپليت پلات در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام گرفت. كرتهاي اصلي در پنج سطح بر اساس تبخير از تشتک تبخير (صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نياز آبي) و كرتهاي فرعي در شش سطح شامل ارقام جو (تركمن، كارون × كوير، ريحاني، C –۷۴ – ۹، گرگان – ۴ و كوير × باديا) بود. نتايج نشان داد محدوديت آبي موجب مي شود كه  D Tبطور معني داري افزايش يابد هر چند ارقامي كه در شرايط آبياري كافي داراي سايه انداز گرمتري بودند در شرايط تنش شديد، عملكرد بهتري نسبت به ساير ارقام داشتند. كمبود آب كارآيي سيستم فتوشيميايي II Fv/ Fm)) را به دليل افزايش فلورسانس مبدا (Fo) و كاهش فلورسانس ماکزيمم (Fm) كاهش داد. محدوديت آبي اثر معني داري برعملکرد دانه و اجزاي آن داشت. به طوري كه با افزايش شدت تنش، تمامي صفات فوق به طورمعني داري كاهش داشت و از اين نظر ارقام با هم اختلاف داشتند.