مقاله بررسي تاثيرگذاري عدالت رويه اي بر رفتار شهروندي سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۶۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيرگذاري عدالت رويه اي بر رفتار شهروندي سازماني
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت رويه اي
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله اعتماد سازماني
مقاله مدل معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فرج اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسايي تاثير عدالت رويه اي بر رفتار شهروندي کارکنان و با لحاظ کردن اعتماد سازماني به عنوان متغير ميانجي يا واسطه، انجام شده است. بدين منظور، پرسش نامه اي براي سنجش اين متغيرها طراحي شد و پس از اطمينان از روايي و پايايي ابزار اندازه گيري توسط تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي، در ميان نمونه اي متشکل از ۱۵۴ نفر از کارکنان رده تخصصي بانک ملت توزيع گرديد. روش تحقيق حاضر، پيمايشي – هم بستگي و به طور مشخص مبتني بر مدل معادلات ساختاري بود. نتايج حاصل از مدل تحقيق نشان داد که عدالت رويه اي مي تواند طبق مدل تحليل مسير ارايه شده، بر رفتار شهروندي کارکنان اين بانک تاثير بگذارد. در پايان، براي بهبود رفتار شهروندي سازماني از طريق افزايش سطح اعتماد سازماني، پيشنهاداتي به مديران ارايه گرديد.