مقاله بررسي تاثيرگذاري هوش عاطفي بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان با لحاظ كردن نقش تعهد عاطفي (مطالعه موردي بانک ملت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيرگذاري هوش عاطفي بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان با لحاظ كردن نقش تعهد عاطفي (مطالعه موردي بانک ملت)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش عاطفي
مقاله تعهد عاطفي
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله مدل معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زاده مقدم اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: فرجيان مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي دهه هاي اخير، «هوش عاطفي» به طور فزاينده اي مورد توجه مديران و نظريه پردازان سازماني قرار گرفته است، به طوري که تحقيقات بسياري در زمينه شناخت عوامل موثر برآن و هم چنين نتايج حاصل از تاثيرگذاري اين مفهوم جديد بر نگرش، رفتار و عملکرد رهبران و پيروان در محيط هاي سازماني، انجام شده است. از اين رو، پژوهش حاضر با هدف شناسايي «تاثير هوش عاطفي بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان» و با لحاظ كردن «تعهد عاطفي» به عنوان متغير ميانجي يا واسطه انجام شده است. بدين منظور پرسش نامه اي براي سنجش اين متغيرها طراحي شد و پس از اطمينان از روايي و پايايي ابزار اندازه گيري توسط تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي، در ميان نمونه اي متشکل از ۱۵۴ نفر از کارکنان رده ي تخصصي بانک ملت، توزيع شد.
روش تحقيق حاضر، پيمايشي – هم بستگي و به طور مشخص مبتني بر مدل معادلات ساختاري است. نتايج حاصل از مدل تحقيق نشان داد، هوش عاطفي مي تواند طبق مدل تحليل مسير ارايه شده، بر رفتار شهروندي کارکنان اين بانک تاثير گذارد. در پايان، به منظور بهبود رفتار شهروندي سازماني از طريق «بالا بردن سطح توانمندي هاي هوش عاطفي»، پيشنهاداتي براي مديران منابع انساني ارايه شده است.