مقاله بررسي تاثير آبياري محدود بر خصوصيات زراعي و عملکرد ارقام آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۸۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آبياري محدود بر خصوصيات زراعي و عملکرد ارقام آفتابگردان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله روغن
مقاله طبق
مقاله عملکرد
مقاله محدوديت آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي كچويي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مجدنصيري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي فر اميد
جناب آقای / سرکار خانم: متقي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر آبياري محدود بر خصوصيات زراعي و عملکرد چهار رقم آفتابگردان، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي با سه تکرار و طي دو سال در مزرعه ايستگاه تحقيقات کشاورزي کبوترآباد اصفهان انجام شد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: دور آبياري بعنوان فاکتور اصلي شامل سه سطح، آبياري مطلوب، محدوديت متوسط آب و محدوديت شديد آب (به ترتيب آبياري پس از ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ ميلي متر تبخير از تشتک تبخير کلاس A) و همچنين رقم بعنوان فاکتور فرعي شامل ۴ رقم بود. نتايج تجزيه مرکب آزمايش نشان داد که اثرات آبياري محدود بر تمامي صفات مانند ارتفاع گياه، قطر طبق، عملکرد دانه و عملکرد روغن در سطح يک درصد معني دار بود و تنها صفت تعداد کل دانه در طبق تحت تاثير اين تيمار قرار نگرفت. دليل کاهش ۲۶ و ۴۰ درصدي عملکرد دانه به ترتيب در تيمارهاي ۹۰ و ۱۲۰ ميلي متر تبخير نسبت به تيمار شاهد را مي توان به کاهش اجزا عملکرد از جمله وزن هزار دانه و تعداد دانه پر در طبق نسبت داد. همچنين به دليل وجود همبستگي بين عملکرد روغن با عملکرد دانه و درصد روغن، عملکرد روغن به ترتيب با کاهش ۳۳ و ۵۳ درصدي در تيمارهاي ۹۰ و ۱۲۰ ميلي متر تبخير مواجه شد. اثر رقم نيز بر تمامي صفات به استثناي درصد روغن در سطح يک درصد معني دار بود. بيش ترين عملکرد دانه و روغن در شرايط آبياري مطلوب و تيمار ۹۰ ميلي متر تبخير، در رقم Master مشاهده شد ولي در تيمار آبياري بعد از ۱۲۰ ميلي متر بالاترين عملکرد دانه و روغن در رقم Lakumka ديده شد. همچنين در هر سه سطح آبياري پايين ترين عملکرد دانه و روغن از رقم Berezanski بدست آمد.