مقاله بررسي تاثير آزادسازي تدريجي نيتروژن از کود پلت شده دامي و اوره بر روي عملکرد کمي و کيفي گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آزادسازي تدريجي نيتروژن از کود پلت شده دامي و اوره بر روي عملکرد کمي و کيفي گندم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله کودهاي پلت شده دامي
مقاله اوره
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي جيران
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كيانمهر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي آفتابدري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خيرآباد استان زنجان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ اجرا شد. خاک محل آزمايش نمونه برداري شده از عمق ۳۰ سانتيمتر داراي درصد اشباع ۴۱، هدايت الکتريکي ۰٫۷۲، کربن آلي ۰٫۴۹، ازت کل ۰٫۰۴۸، فسفر قابل جذب ۱۲٫۴ ميلي گرم بر کيلوگرم خاک، پتاسيم قابل جذب ۳۹۸ ميلي گرم بر کيلوگرم خاک، واکنش گل اشباع ۷٫۸ بود. طرح آزمايشي مورد استفاده بلوکهاي کامل تصادفي در چهار تکرار با ۱۰ تيمار بود. کود ازته در سه سطح (n1) 50، (n2) 100 و (n3) 150 کيلوگرم در هکتار ازت خالص و فشار کود پلت شده در سه سطح (p1) 167، (p2) 223 و (p3) 279 مگاپاسگال بود.p1n1  تيمار ۱،p1n2  تيمار ۲،p1n3  تيمار ۳، p2n1 تيمار ۴،p2n2  تيمار ۵،p2n3  تيمار ۶،p3n1  تيمار ۷، p3n2 تيمار ۸،p3n3  تيمار ۹ را شامل مي شد. تيمار ۱۰ به عنوان تيمار شاهد بود که در آن از کود ازته خالص به مقدار ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار از منبع کود اوره در سه نوبت طي مراحل کاشت، ساقه روي و مرحله چکمه اي استفاده شد. در همه اين تيمارها ۳۰ درصد کود ازته در زمان کاشت به کرتها داده شد و در مورد کودهاي پلت شده، ۷۰ درصد بقيه به صورت کود پلت درآمد. آناليزهاي آماري براي مقدار پروتئين دانه نشان داد که تفاوت بسيار معني داري در سطح پنج درصد بين سطوح مختلف کود پلت شده وجود داشت (P<0.05). ميانگين مقدار پروتئين دانه تيمار (%۱۳٫۴۴) نسبت به تيمار شاهد (%۱۲٫۶۶) در سطح بالاتري قرار گرفت. اين تيمار با تيمار ۷ اختلاف معني داري نداشت. کمترين مقدار پروتئين دانه (%۱۱٫۹۲) از تيمار ۶ گزارش شد که اين تيمار نيز با تيمارهاي ۳، ۴، ۲، ۱ و ۸ اختلافي نداشت.