مقاله بررسي تاثير آزمايشگاهي عسل بر كانديدا آلبيكانس و لاکتوباسيلوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آزمايشگاهي عسل بر كانديدا آلبيكانس و لاکتوباسيلوس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدا آلبيکنس
مقاله لاکتوباسيلوس
مقاله عسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بناييان بروجني شايسته
جناب آقای / سرکار خانم: راستي بروجني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مقيم حسن
جناب آقای / سرکار خانم: وليدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از شايع ترين واژينيت ها در زنان واژينيت هاي کانديدايي است که عامل آن قارچ کانديدا آلبيکنس مي باشد. لاکتوباسيلوس از شايع ترين فلورهاي طبيعي واژن مي باشد که در حفظ شرايط ميکروبيولوژي واژن اهميت زيادي دارد. اين مطالعه با هدف بررسي آزمايشگاهي تاثير عسل بر كانديدا آلبيكنس و لاکتوباسيلوس انساني انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي غلظت هاي مختلف (وزني حجمي) بين ۲۰ تا ۹۵ درصد عسل تهيه شد. پس از کشت کانديدا در محيط کشت RPMI 1640 و عسل و لاکتوباسيلوس در محيط کشت تريپتي کيس سوي براث (TBS) و عسل و انکوباسيون، ميزان رشد اين ميکروارگانسيم ها در ساعات مختلف مورد برسي قرار گرفت.
يافته ها: از غلظت هاي مورد بررسي، غلظت ۸۰% عسل به ميزان زيادي از رشد کانديدا جلوگيري نمود که بيشترين تاثير مهارکنندگي عسل بر کانديدا را نشان داد. در محيط هاي حاوي عسل با غلظت هاي کمتر و بيشتر از ۸۰% ميزان رشد کانديدا متوسط يا شديد بود. در محيط كشت شاهد، قارچ به طور كامل رشد نمود. هيچکدام از غلظت هاي عسل نتوانست رشد لاکتوباسيلوس را مهار نمايد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده عسل مي تواند به طور قابل توجهي از رشد كانديدا جلوگيري كند بدون اينکه تاثيري بر روي لاکتوباسيلوس داشته باشد. با توجه به اينکه لاکتوباسيلوس يک فلور طبيعي واژن است، اين مساله حايز اهميت است که عسل بدون تغيير فلور طبيعي واژن مي تواند رشد کانديدا را مهار نمايد.