مقاله بررسي تاثير آللوپاتيکي ريشه گياهان زراعي سرمادوست بر ظهور گياهچه و رشد اوليه سورگوم (Sorghum bicolor)، سويا (Glycine max) و ذرت (Zea mays) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آللوپاتيکي ريشه گياهان زراعي سرمادوست بر ظهور گياهچه و رشد اوليه سورگوم (Sorghum bicolor)، سويا (Glycine max) و ذرت (Zea mays)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان سرمادوست
مقاله گياهان بهاره
مقاله ترشحات ريشه
مقاله ظهور گياهچه
مقاله رشد اوليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي نيسياني فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير آللوپاتيک ترشحات ريشه گياهان زراعي سرمادوست بر ظهور گياهچه و رشد اوليه گياهان زراعي سورگوم، ذرت و سويا که در تناوب با آنها کشت مي گردند، آزمايشي در آزمايشگاه تحقيقات بذر و گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعي و دامي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بصورت کرت دو بار خردشده و در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با ۳ تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل: گياهان زراعي سرمادوست (گندم، جو، چاودار، نخود) همراه با شاهد (نکاشت)، گياهان زراعي بهاره (سورگوم، سويا و ذرت) و تاريخ کاشت (کشت بلافاصله پس از پايان رسيدگي فيزيولوژيک گياهان سرمادوست، ۲ و ۴ هفته پس از آن) به ترتيب به عنوان عامل اصلي، عامل فرعي و عامل فرعي فرعي درنظر گرفته شدند. کليه صفات اندازه گيري شده (درصد و سرعت ظهور گياهچه، ارتفاع بوته و وزن زيست توده قسمت هوايي) تحت تاثير تيمارهاي آزمايش قرار گرفتند. چاودار شديدترين اثرات آللوپاتيک را بر گياهان مورد ارزيابي داشت و سويا بيشترين حساسيت را نسبت به دو گياه ديگر نشان داد. تاخير در کاشت گياه بعدي شدت اثر ترشحات ريشه گياهان زراعي سرمادوست را کاهش داد، بطوريکه تاخير ۴ هفته اي در کاشت گياه بعدي تاثير معني داري بر خصوصيات رويشي گياهان داشت. ميانگين درصد و سرعت ظهور گياهچه گياهان مورد ارزيابي با گذشت ۴ هفته از پايان رسيدگي فيزيولوژيک افزايش يافت. همچنين روند افزايشي وزن زيست توده قسمت هوايي گياهان مورد ارزيابي با گذشت زمان مشاهده گرديد.